fbpx

Written by 10:22 Analys, Analysartiklar

Närodlad foodtech för framtiden

Med sikte på ledartröjan inom industriell akvaponi och inomhusodling tar nu foodtechbolaget Agtira steget från enbart producent till försäljning av system för produktion av närodlad fisk och grönsaker utan utsläpp. Med utrullning av system till dagligvaruhandeln och fokus på återkommande intäkter från sitt AI-baserade kontrollsystem ser vi ett motiverat värde för aktien på 14-18 SEK på 18-24 månaders sikt, samtidigt som höga trösklar och tröghet i omställningen hos kunder, pressade marginaler och vinster långt fram i tiden utgör viktiga risker för vår prognos.

Andreas Eriksson | 2021-06-22 10:20

Ny foodtech för klimatet

Livsmedelsindustrin står inför en omställning där kylda lastbilstransporter, överfiske, döda havsbottnar, fossildrivna växthus och skövlade regnskogar inte längre anses vara en acceptabel bieffekt. Därför finns en stor efterfrågan på nya lösningar med självförsörjning, lokal produktion och hållbarhet som ledord. Agtira (nyligen namnändrat från Peckas Naturodlingar) erbjuder en lösning som möjliggör odling av fisk och grönsaker helt utan pesticider, hormoner och antibiotika. Med avstamp i bolagets egna anläggning, där näringsrikt vatten från fiskbassänger cirkulerar i ett kretslopp som bevattnar, göder och renas av grönsaksplantor, erbjuder Agtira nu komprimerade versioner i modulformat, som kan anläggas i direkt anslutning till exempelvis en livsmedelsbutik.

Potential på en omogen marknad

Med första ordern på InStore från ICA Maxi Birsta och långt gångna förhandlingar om en Completeanläggning med Maxi Östersund står bolaget i startblocken av en utrullning med potential långt utanför Sveriges gränser. Tack vare en högre volympotential med lägre trösklar för kunderna kan de återkommande intäktsströmmarna från Instore snabbt väntas matcha de från de större anläggningarna. Men eftersom bolaget ger sig ut på kommersiellt obruten mark är utrullningen förknippad med hög osäkerhet. I vårt basscenario räknar vi med att Agtira lyckas öka takten till 15 system 2024 och då visa svarta siffror på EBITDA-nivå, vilket lägger grunden för långsiktigt stabila intäktströmmar med höga marginaler därefter.

Höga trösklar med hög skalbarhet

Agtiras modell vilar på en bas av återkommande intäkter vilket ger stöd för höga värderingsmultiplar. Baserat på en kombination av DCF och multipelvärdering ser vi ett motiverat värde på 14-18 SEK per aktie på 18-24 månaders sikt med hänsyn tagen till utspädning från en nyemission nästa år som vi uppskattar till 40 MSEK för att skala upp verksamheten. Mottagandet av de första Complete- och InStore-systemen blir tillsammans med utvecklingen av orderstocken avgörande samtidigt som vi ser en risk att koncentrationen på återkommande intäkter, långa ledtider och trögrörlighet hos kunder förskjuter vinsten långt fram i tiden.

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter