fbpx

Written by 09:00 Analys, Analysartiklar

Ekobot i framkanten av efterlängtat teknikskifte för världens jordbrukare

Strängare regler för bekämpningsmedel är ett alltmer kostsamt problem för en konservativ bransch som fortfarande är kvar i ett mekaniserat jordbruk. Med Ekobots autonoma robot kan bonden bekämpa ogräset utan besprutning och öka sin grönsaksproduktion upp till 10%. Nu siktar Ekobot på genombrott i Sverige och Holland, med 250 robotar med återkommande intäkter i drift inom några år, vilket ger stöd för ett motiverat värde väl över 30 SEK på 24 mån sikt med hänsyn tagen till framtida utspädning. Långsiktigt ser vi potential att bolaget kan växa in i de miljardvärderingar som jämförbara bolag i branschen har.

Andreas Eriksson | 2021-07-15 11:00

This commissioned research report is for informational purposes only and is to be considered marketing communication. This research report has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and Emergers is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. This research does not constitute investment advice and is not a solicitation to buy shares. For more information, please refer to disclaimer.  


Smart farming – en marknad på frammarsch

1908 användes den första traktorn i Sverige på Nyckelby gård utanför Bålsta i Uppland, en revolution för hela jordbrukssektorn. Man har sedan dess varit kvar i ett mekaniserat jordbruk, och idag tvingas jordbrukaren fatta stora och ofta kostsamma beslut om besprutning, gödning och bevattning baserat på en mycket begränsad mängd information. Det blir både dyrt, ineffektivt och skadligt för miljön då onödigt mycket bekämpningsmedel ofta används.

Smart farming är en trend som vuxit fram för att hantera de utmaningar jordbrukssektorn står inför i form av krav på ökad produktivitet, regleringar kring bekämpningsmedel och användandet av dyr manuell säsongsarbetskraft. Begreppet innefattar allt från effektiviserad djurhållning med mjölkrobotar till precisionsjordbruk och så kallade agritechrobotar. Marknaden för fältrobotik, som Ekobot faller under, spås enligt bolagets egna marknadsundersökningar växa med en årlig tillväxt på 34,5% fram till 2025 till ett totalt värde på 20,3 miljarder USD.

Nya regleringar skapar efterfrågan på ny teknik

Ökade regleringar kring användande av bekämpningsmedel har vållat ökade problem med ogräs för framför allt grönsaksodlare, då grönsaker är en känsligare gröda jämfört med spannmål och alternativen att hantera ogräset på är få. Tack vare Ekobots höga precision lämpar sig deras ogräsrobot väl för hantering av känsliga grödor som exempelvis lök, även om man har kapacitet för all typ av grönsaksodling. Bolaget uppskattar att användningen av en Ekobot kan öka en grönsaksbondes avkastning med upp till 10%. Avkastningsnettot per hektar är högre jämfört med spannmål, vilket innebär en högre produktivitetsökning i absoluta tal. Initialt har Ekobot siktet inställt på Sverige och Nederländerna, och då i första hand lökodlingar.

Källa: Ekobot

Även om Smart farming-marknaden ännu är omogen finns det redan flera europeiska aktörer med agribots i drift. Visserligen bedömer Ekobot att de ligger ett till två år efter sina konkurrenter med sin egen utrullning, men det behöver inte vara negativt. Med tanke på att jordbrukssektorn är en konservativ och trögrörlig bransch kan det vara positivt med andra aktörer som går före och bearbetar marknaden för det stundande teknologiskiftet.

Ekobot ser smartheten i roboten som sin huvudsakliga konkurrensfördel. Bolaget har inte identifierat någon annan aktör på marknaden vars robot kan utföra mekanisk precisionsbekämpning baserat på AI-inlärning och med en patentskyddad mekanik har Ekoboten möjlighet att hantera betydligt fler grödor än sina konkurrenter. Danska Farmdroids robot är till exempel baserad på GPS och kan idag aldrig uppnå samma precision som Ekoboten. Prismässigt ligger alla aktörer på ungefär samma nivå i förhållande till kapacitet. De senaste åren har jämförelsebolagen tagit in kapital motsvarande 85 – 130 MSEK per bolag, vilket ger en antydan om att flera av jämförelsebolagen, som är onoterade, uppbär värderingar i miljardklassen.

En helhetslösning för en ny typ av ekologisk odling

Rent konkret består Ekobots erbjudande i en heltäckande systemlösning för precisionsjordbruk bestående av två delar.

  • Den autonoma ogräsbekämpande roboten som kan ersätta den manuella arbetskraften för skötsel av den odlingsbara marken.
  • Datainsamling som ger jordbrukaren information om variationer i fält, tillväxtfas, näringsstatus, sjukdomar, skadedjur och ogräs.

Sammantaget ger implementeringen av Ekobots lösning en produktionsökning på ca 10% på konventionell odling enbart räknat på att användandet av bekämpningsmedel tenderar att förstöra en del av skörden. Därtill tillkommer värdeskapande i form av den data som samlas in och kan fungera som ett beslutsunderlag för hur jordbrukaren ska planera sin verksamhet. Lösningen bidrar även till kostnadsbesparingar tack vare att Ekoboten ersätter manuell arbetskraft.

Ekobot satsar stort på datainsamling från roboten och räknar med att inom 12 månader ha en SaaS-lösning på plats för att erbjuda jordbrukaren all den information Ekoboten inhämtat ute i fält. Bolaget ser också stort intresse för den här typen av data från andra aktörer i ekosystemet runt jordbrukarna och strategin är att, när tillräckligt många Ekobots är ute i drift, bygga en databas för fler aktörer än själva användarna av Ekoboten. Arbetet med att utveckla tillhörande SaaS-produkter pågår och beräknas lanseras inom något år.

Erik Jonuks tog över som ny VD i april 2021 efter att ha varit i bolaget i två år som konsult. Jonuks är agronom i grunden och har lång erfarenhet av att driva bolag och styrelsearbete. Jonuks har varit med och arbetat fram en strategi för att kommersialisera Ekoboten, en strategi som går ut på att Ekoboten ska hyras ut på avtal som sträcker sig mellan 12 – 36 månader. Avtalen inkluderar installation, service och support. På så vis ska bolaget etablera långsiktiga intäktsströmmar och utgångspunkten är att rörelsekapitalet ska hållas på låga nivåer genom att finansiera avtalen via tredje part.

Kort väg till marknad med lovande utsikter

Flera viktiga strategiska samarbeten finns redan på plats med aktörer med stort inflytande på en stor kundkrets. I Sverige har man bland annat gått till final i Hushållningssällskapets Agtech challenge och i Nederländerna har man initierat ett samverkansprojekt med ett av Europas främsta jordbruksuniversitet, Wageningen University Research (WUR). Detta ger Ekobot en stor scen att visa upp sin teknik på, till stöd för direktförsäljningen till slutkunder. Efter de inledande direktförsålda affärerna är målet att bygga upp ett nätverk av distributörer för att skala upp på allvar med fokus på Sverige och Nederländerna.

Baserat på de indikationer man fått om efterfrågan bedömer Ekobot själva att man ska kunna nå cirka 140 robotar i drift 2023. Det uppskattas att den svenska marknaden för lök motsvarar ca 250 robotar, medan den nederländska uppgår till ca 3500. Totalt marknadsvärde för lök i Sverige och Nederländerna beräknas till dryga 15 miljarder SEK. Marknaden är dock betydligt större än så om man även räknar in andra grödor inom grönsaksodlingen som Ekoboten är lämplig för.

I dagsläget räknar Ekobot med en bruttomarginal på ca 30% då man fortfarande tillverkar i små serier, men menar att man inom några år kommer att kunna lyfta bruttomarginalen uppemot 70%. Vi bedömer att efterfrågan på Ekobots lösning är hög, då grönsaksodlare idag står utan en smart lösning på ogräsproblemet. Att man kan skala upp försäljningen de närmsta åren framstår som rimligt, samtidigt som vi bedömer en begränsad ökning av rörelsekostnaderna. Vi ser därmed goda förutsättningar för att bolaget ska redovisa vinst 2024.

Källa: Ekobot
Motiverat värde väl över 30 SEK per aktie med hög potential bortom prognosen

Den globala marknaden för fältrobotik beräknas uppgå till 20,3 miljarder USD 2025 och de onoterade konkurrenterna värderas redan i miljardklassen. Med tanke på att Ekobot har en hårdvara med teknik i framkant ser vi potential för att även de ska nå den storleken på lång sikt. För att illustrera detta skulle en total marknadsandel år 2025 på 1% för Ekobot innebära en omsättning på drygt 1,7 miljarder SEK.

Ekobot noterades på First North i mars 2021. Det kapital man tog in i samband med noteringen väntas inte räcka för att ta bolaget till positivt kassaflöde. Vi räknar med ytterligare kapitalbehov på 30 MSEK, en siffra som kan komma att bli större beroende på hur snabbt bolaget vill nå marknaden.

Om bolaget är framgångsrika i utrullningen av Ekoboten bedömer vi att totalt 250 robotar kommer att vara i drift år 2024. Det är knappt 7% av den totala marknaden för lök i Sverige och Nederländerna och motsvarar en omsättning på ca 60 MSEK. Med en multipel på 3x Sales 2024 innebär det ett motiverat värde på 34 SEK per aktie, med hänsyn tagen till utspädningen vid en kapitalanskaffning på 30 MSEK.

Att det finns underliggande drivkrafter som talar för Ekobot råder det egentligen inga tvivel om. En växande befolkning ställer högre krav på ökad livsmedelsproduktion utan att odlingsarealen ökar. De regulatoriska kraven gällande användningen av bekämpningsmedel kommer inte minska, tvärtom kan kraven på ekologisk och miljövänlig odling bara förväntas öka. Dessutom kommer Ekoboten kunna ersätta mycket av det kostsamma manuella säsongsarbete bönderna idag är så beroende av. Adderar man potentialen som finns i datainsamlingen och hur jordbrukaren utifrån den kan fatta bättre beslut erbjuder Ekobot en helhetslösning för att förflytta jordbruket till en ny form av ekologisk odling med ökad produktivitet utan bekämpningsmedel som resultat.

Det är dock viktigt att notera att Ekobot ännu inte tagit steget ut i kommersialisering av sin produkt och får därför klassas som ett forskning- och utvecklingsföretag, även om de nu står i startblocken av sin försäljning. Utan intäkter bygger värderingen helt på förväntningar om vinster i framtiden.

En viktig trigger för aktien framöver kommer att vara hur tätt bolaget kan presentera avtal med nya kunder. Samtidigt ser vi en risk för att vägen till marknad blir längre än väntat för Ekobot. En risk som innebär att Ekobot får svårt att penetrera marknaden då kunderna riskerar att bli låsta i andra leverantörers lösningar. Sammantaget ser vi därför ett motiverat värde på Ekobots aktie på väl över 30 SEK på 24 månaders sikt, justerat för den förväntade utspädning vid ett kapitaltillskott, men på längre sikt ser vi potential till att bolaget ska kunna växa in i den miljardvärdering som jämförelsebolagen internationellt innehar.

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter