fbpx

Written by 10:19 Analys, Analysartiklar

CapSek ökar investeringstakten med fokus på onoterat | Se intervju med vd Henrik Jerner

Med en övertecknad emission under våren har CapSek kunnat öka investeringstakten under första halvåret, med tre nya bolag inom AI och gaming i portföljen samtidigt som orealiserade kursnedgångar i de noterade innehaven tyngde resultatet. Se intervjun med vd Henrik Jerner där han berättar om senaste halvåret, de nya bolagen och utsikterna för att öka takten ytterligare. 

Johan Widmark | 2021-07-21 08:15 

De viktigaste händelserna för CapSek under första halvåret var av naturliga skäl företrädesemissionen som tecknades till 136% och tillförde bolaget cirka 18 MSEK före kostnader, till stor del från befintliga ägare. Dessutom genomfördes fem investeringar första halvåret på totalt knappt 9 MSEK, dels i de tidigare portföljinnehaven AppSpotr och PubQ, och dels i tre nya portföljbolag, Noda Intelligent Systems, Itatake och Tölve.

– Vi har verkligen ökat vår investeringstakt. Nu har vi totalt åtta bolag i portföljen varav sex bolag är onoterade, säger Henrik Jerner.

Resultatet under första halvåret uppgick till -14 MSEK, varav 10 MSEK berodde på orealiserade värdeförändringar i de noterade innehaven.

– Den negativa värdeutvecklingen i portföljen orsakades av de noterade innehaven Appspotr och Hoodin, vars aktiekurser backade omkring 40% båda två. De 10 MSEK i värdeförändring motsvarar ungefär den uppgång dessa aktier bidrog med under andra halvåret 2020. Vi har fortsatt stor tilltro till båda bolagen. Appspotr genomförde en nyemission i våras då man tog in 55 MSEK så man är väl rustad att genomföra sin expansionsplan. Hoodin har en rekordstor pipeline av nya kunder så vi ser väldigt positivt på deras utveckling också. Vad gäller de onoterade innehaven har vi inte gjort några uppvärderingar ännu så på sikt ser vi stor potential i de här bolagen som vi räknar med att visa positiva resultat ifrån.

AI och gaming nya bolag i portföljen

CapSeks senaste tillskott till portföljen är NODA Intelligent Systems, som utvecklar och marknadsför AI-baserade lösningar för termiska system som fjärrkyla, fjärrvärme och geotermi, för kunder inom energibranschen, fastighetsbolag och automatiseringsbolag.

– NODA ökade omsättningen med 50% förra året och visade en liten vinst, och med det kapital man nu fått in bland annat från CapSek kommer man göra en ännu större satsning på sälj för att attrahera ännu fler kunder.

Den Göteborgsbaserade spelstudion Itatake utvecklar och säljer casualspel för mobila enheter. Hittills har Itatake utvecklat ett tiotal spel som laddats ner totalt över 10 miljoner gånger. Man utvecklar löpande nya spel och med det nya kapital bolaget fått in kommer man dels fortsätta spelutvecklingen men framförallt öka marknadsföringen. Bolaget har redan en stor bas i sydostasien och väntas bland annat satsa i Kina.

Läs mer om CapSeks innehav här

Potential att femdubbla investeringstakten

Under våren har CapSek även tagit fram ett ramverk för bolagets hållbarhetsarbete.

– Även om vi alltid haft det här tankesättet på hållbarhet inom CapSek så har vi nu formulerat tankarna lite tydligare i ett ramverk. Det kommer dels användas för att utveckla hållbarhetsarbetet i våra befintliga bolag, men framförallt användas som ett filter i arbetet att utvärdera nya investeringar. Vi vill att varje nytt bolag ska uppfylla minst ett av FN:s globala hållbarhetsmål, gärna flera, säger Henrik Jerner.

För resten av året fortsätter arbetet med att hitta nya bolag, där man i nuläget tittar närmare på framförallt två bolag och räknar med nästa investering inom kort. Samtidigt fortsätter arbetet med de befintliga portföljbolagen, där det väntas bli följdinvesteringar i några av bolagen.

– Vi har även ett teckningsoptionsförfall för CapSeks teckningsoption i oktober, som vi hoppas ska ge ett bra tillskott till kassan så att vi ska kunna öka investeringstakten ytterligare, både i befintliga och nya bolag. Vi skulle kunna öka investeringstakten markant, kanske inte sett till antal bolag men till beloppen vi investerar. I dagsläget investerar vi kanske 10-15 MSEK i årstakt och det skulle vi kunna femdubbla med tanke på de processer och nätverk vi har på plats, säger Henrik Jerner.

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter