fbpx

Written by 13:00 Analysartiklar

GRANGEX: Stärkt position inför framtida finansiering

Efter en dramatisk kursresa och kraftigt övertecknad emission är GRANGEX nu rustat för att fokusera på sina två projekt. Den högre kursen har stärkt bolagets position inför kommande finansieringar, med minskad förväntad utspädning som följd. Därför har vi höjt vårt motiverade värde till 0,18-0,25 SEK per aktie.


Analys: Johan Widmark | Datum: 2021-01-28

GRÄNGESBERG EXPLORATION – Sedan vår initieringsanalys har Grängesberg Exploration (GRANGEX) genomfört en företrädesemission som tecknades till 373%, vilket innebar att inga garantiåtaganden behövde utnyttjas, och att man utökade emissionen med 5,2 MSEK. Sammantaget tillfördes GRANGEX 47 MSEK före emissionskostnader. Totalt ökade antalet aktier till 3177 miljoner. Processen innebar även att man kunde få in Pegroco Invest AB och dess portföljbolag Nordisk Bergteknik AB som nya storägare i bolaget.

GRANGEX är nu finansierat för att fortsätta sitt arbete med studier och tillståndsansökningar för att utvinna fosfor ur SSAB:s gamla sandmagasin i Grängesberg (IRR 30%) samt att återstarta järnmalmsproduktionen i Dannemoragruvan (IRR 45%).

Läs vår intiteringsanalys på Grängesberg Exploration här 

Sedan vår initieringsanalys den 22 december har aktiekursen haft en dramatisk, och svårbegriplig, resa upp till 0,60 SEK för att sedan snabbt dala tillbaka inom vårt motiverade värde innan emissionen på 0,13-0,19 SEK.

Vid sidan av ett litet upptick i förväntade järnmalmspriser så har ingenting förändrats fundamentalt i caset senaste månaden. Men som vi framhöll i vår initieringsanalys så är värdet på aktien beroende av vilken kursnivå bolaget kan förväntas finansiera sig i framtiden.

Även i ett försiktigt scenario tycker vi det är rimligt att räkna med att bolaget kan finansiera sig på högre kursnivåer än dagens, eftersom man när det väl är dags att söka finansiering kommer ha minskat risken i projekten markant, med nödvändiga studier och tillstånd bakom sig.

Pegroco Invest AB och Nordisk Bergteknik AB tillför förutom kapital och nätverk även kunskap som kommer vara av stort värde för oss nu när vi planerar för en återstart i Dannemoragruvan och utvinning av apatit i Grängesberg.

Christer Lindqvist, vd för GRANGEX

Om bolaget kan finansiera projekten vid en teoretisk framtida kurs 50% över dagens kurs, motsvarar det en total ytterligare utspädning på 49% och antalet aktier uppgår då till 6270 miljoner aktier. Det motsvarar ett fullt finansierat riskviktat nettonuvärde av portföljen på 0,18 SEK per aktie, i linje med dagens kurs.

Skulle bolaget istället kunna refinansiera sig på mer gynnsamma nivåer, närmare i linje med projektens beräknade värde, motsvarar nu ett oriskat (unrisked) fullt finansierat nettonuvärde av portföljen 0,25 SEK per aktie och en potentiell uppsida jämfört med aktiekursen på 39%.

Sammantaget ser vi därför nu ett motiverat värderingsintervall på 0,18-0,25 SEK per aktie på 24 månaders sikt efter emissionen.

Analys: Johan Widmark | Tel: +46 739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER

Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter