fbpx

Written by 10:11 Okategoriserade • 2 Comments

Disclaimer, Terms and Privacy policy

Disclaimer
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolag på den här sajten. Bolagen har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.

Även om Emergers har vidtagit åtgärder för att informationen skall vara korrekt, fullständig och aktuell samt inhämtad från källor som bedömts vara tillförlitliga, lämnar Emergers inte några garantier att information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell.

Emergers övervakar och underhåller denna webbplats från Sverige och lämnar därför inte några garantier att webbplatsen är anpassad för eller tillgänglig i andra länder. I det fall Du besöker denna webbplats från något annat land, är Du ansvarig för att dess innehåll inte strider mot tillämplig lagstiftning i sådant annat land. Emergers lämnar inte några garantier att denna webbplats skall fungera felfritt eller utan avbrott.

Information, produkter och tjänster tillhandahållna på andra webbplatser
I de fall Emergers tillhandahåller länkar till andra webbplatser innebär sådan länkning inte att Emergers rekommenderar de produkter eller tjänster som kan tillhandahållas på eller via sådana hemsidor. Utnyttjandet av sådana länkar sker på egen risk och Emergers friskriver sig från allt ansvar för innehållet på, användningen av och tillgängligheten hos sådana hemsidor. Emergers har inte verifierat riktigheten, rimligheten, trovärdigheten eller fullständigheten hos den information som tillhandahålls på sådana andra webbplatser.

Ansvarsbegränsning
Varken Emergers eller någon av dess samarbetspartners är ansvariga för någon direkt eller indirekt skada, inklusive utebliven vinst eller annat positivt kontraktsintresse (oavsett om Emergers informerats om risken därför), eller straffavgifter, böter eller viten på något sätt eller ersättningsanspråk från tredje part i samband med utnyttjande av denna webbplats.

Ändringar
Emergers förbehåller sig rätten att när som helst ändra den information som tillhandahålls på denna webbplats utan föregående avisering. Vi rekommenderar att Du fortlöpande kontrollerar webbplatsen för eventuella ändringar.

Denna policy (”Integritetspolicy”) beskriver hur Emergers samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlar vi:
För våra nyhetsutskick samlar vi in e-postadresser. För registrering till våra event, investerarträffar och andra möten samlar vi in namn, e-postadress och telefonnummer. I våra läsarenkäter samlar vi in generell information om läsarvanor, intressen och aktiehandelsvanor. Enkätsvaren används endast anonymiserade och för statistiska syften. I våra besökarenkäter efter genomförda event samlar vi in feedback rörande kundnöjdhet och besökarupplevelsen.

Varför behöver vi dina uppgifter
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig våra nyhetsutskick samt inbjudningar till våra event, investerarträffar och andra möten. Vi värderar din integritet och samlar inte in mer uppgifter än vi behöver.

Vad gör vi med dina uppgifter
Vi arbetar grundligt för att hålla dina uppgifter säkra och lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Hur länge behåller vi dina uppgifter
För våra utskick, event och andra möten behåller vi dina uppgifter tills du väljer att avsluta din prenumeration. Detta gör du enklast genom att klicka på ”unsubscribe”-länken i något av utskicken du fått.

Vilka är dina rättigheter
Om du anser att de uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt i att få dessa rättade och i vissa fall borttagna. Denna policy upplyser dig om vilka uppgifter vi har om dig, du har även rätt att få ut de uppgifter vi har om dig. Önskar du använda dig av dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på johan@emergers.se. Om du inte är nöjd med vårt svar på din begäran eller anser att vi behandlar dina uppgifter olagligt har du rätt att kontakta Datainspektionen med ditt ärende.

Emergers är ett varumärke som ägs av
Incirrata AB
Enbacken 16
187 44 Täby
org nr: 556815-7837

Besöksadress:
Östermalmsgatan 26A 
114 26 Stockholm 

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter