fbpx

Written by 07:30 Analys, Analysartiklar

Sofis mikrofiltrering förser smutsiga industrier med äkta greenwashing

Utmaningarna med industriellt avloppsvatten har ökat sedan den politiska och allmänna opinionen börjat kräva bättre hantering av världens naturresurser. Loudsprings portföljbolag Sofi Filtrations patenterade teknik kan filtrera vatten från föroreningar utan användandet av kemikalier bättre än något annat system på marknaden, med ett renare vatten som resultat. Med stärkta finanser står Sofi redo för utrullning i global skala på en mångmiljardmarknad, där liknande bolag innehar attraktiva värderingar.

Andreas Eriksson | 2021-08-09 

This commissioned research report is for informational purposes only and is to be considered marketing communication. This research report has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and Emergers is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. This research does not constitute investment advice and is not a solicitation to buy shares. For more information, please refer to disclaimer.  


Bristen på rent färskvatten är idag ett växande problem i många delar av världen. Med fortsatt striktare regleringar har behovet att hantera vatten mer varsamt ökat, samtidigt som kostnaden för vatten har ökat som en konsekvens av det. Därav finns det en ökande efterfrågan på bättre sätt att återanvända och återvinna vatten som används i olika typer av industrier, eftersom traditionella metoder som t ex settling, som inte klarar av att separera de allra minsta partiklarna från vattnet.

Sofis filter erbjuder ett nytt sätt att göra detta. Med deras patenterade självrengörande teknologi, siktar de på att ta mikrofiltrering till nya nivåer. Användandet av långlivade material utan några rörliga delar och engångsfilter, säkerställer en automatisk process med låg energikonsumtion och minimal manuell interaktion. Systemet möjliggör för slutkunderna att reducera vattenrelaterade kostnader till endast en bråkdel av vad de är idag.

– Sofis filter kan användas i flera olika industrier där vatten används och förorenas, men är bäst lämpade för tyngre industrisektorer som mineralbrytning, stål och olja & gas där Sofis teknologi kan filtrera stora vattenmassor med bra resultat. Det faktum att våra filter använder en patenterad mekanisk rengöringsprocess, utan kemikalier, ger oss en unik position utan någon egentlig konkurrens, säger Ville Hakala, vd på Sofi Filtration.

2020 var ett dramatiskt år över hela världen med stora negativa konsekvenser för många industrier. Sofi påverkades svårt av pandemin där både existerande, och potentiella nya kunders leveranser blev uppskjutna. Halvvägs genom 2021 ser det redan ljusare ut. Sofi har sett en högre efterfrågan på deras teknik sedan deras projektpipeline omarbetats, och det ser troligt ut att Sofi ska kunna fortsätta växa i antal sålda system när de så viktiga första systemen har nått marknaden. Bolagets indikation om enstaka ordrar värda 1 MEUR stödjer en försäljningsprognos på ca 10 MEUR om 36 månader.

Sofis affärsmodell går primärt ut på direktförsäljning av system, men också av återkommande intäkter från distansövervakning och service. Systemen ska säljas direkt till slutkunden men försäljningen ska också understödjas av partners i form av systemintegratörer, och man siktar på att först etablera sig i Europa och i Nordamerika. En jämförelse med liknande bolag indikerar på en lönsamhet på omkring 15% EBIT-marginal. Även om dessa bolag är mer mogna än Sofi, borde denna typ av lönsamhet vara inom räckhåll på 36 månader.

– Med de 3 MEUR i finansiering vi säkrade i oktober 2020 har vi nu de finansiella musklerna för att möta den ökade efterfrågan som det första halvåret har visat. På den amerikanska marknaden för olja och gas är det fortfarande vanligt med användandet av gammal teknik med engångs-”sock”-filter, de har därför ett stort behov av bättre sätt att hantera problemet med vattenfiltrering. Vi har också tagit steg för att etablera oss inom stålindustrin där sandfilter är det vanligaste sättet för att hantera problemet, men detta är också en gammal teknik som inte är tillräckligt effektiv. Vi har redan installerat våra system i två italienska stålfabriker, och vi har initierat pilotprojekt i Finland och i Spanien, säger Ville Hakala.

Källa: Sofi

Med en växande orderstock är Sofi nu på väg att överträffa förra årets omsättning, men också överträffa senaste ”normalåret”, 2019 på 1,6 MEUR.

– Vi är säkra på att vår teknik är att räkna med de kommande åren. När vikten av hållbart användande av vatten fortsätter att öka, så kommer även efterfrågan på produkter och tjänster som hjälper industrier att göra just det, också öka, säger Ville Hakala.

Enligt marknadsundersökningsföretaget Verified Market Research, var marknaden för avloppsvattenshantering värd ca 12,5 miljarder USD 2020 och borde nå 18,1 miljarder USD 2028, motsvarande en CAGR på 6,4%. Vid en överblick av jämförbara bolag finner vi Ecolab som det närmaste jämförbara noterade bolaget med ett börsvärde på 61 miljarder USD, vilket motsvarar en värdering på 5,7x EV/Sales och 33x EV/EBITDA. Även om Ecolab ligger några år före Sofi, och har en global närvaro, ger det en indikation om vad värderingen kan ligga på i framtiden, för ett mer moget Sofi. En omsättningsprognos på 10 MEUR och en EBIT-marginal på 15% om tre år, indikerar ett framtida motiverat värde på ca 50 MEUR. Detta innebär att Loudsprings 20,8% andel i Sofi skulle vara värt ca 10 MEUR.

Sammantaget ser vi ljust på framtiden för Sofi. Det finns många underliggande drivkrafter som talar för att denna typ av produkt som möjliggör för traditionellt smutsiga branscher att bli rena. Även om efterfrågan på mineraler, stål, olja och gas kanske avtar i framtiden, är Sofis lösning inte låst till de industrierna specifikt, utan är applicerbar på i princip vilket typ av vattenreningsprocess som helst.

Läs mer om Loudsprings Eagle Filters här

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter