fbpx
Neodynamics

Written by 14:00 Analysartiklar

Starkt momentum i lanseringen av NeoNavia biopsisystem

UPDATE Med första ordern i UK bokad mycket snart efter lanseringen, tunga namn från Life Science-världen och stöd av ledande bröstcancerkliniker bakom bolaget ser vi goda chanser att NeoNavia kan leda ett teknikskifte inom bröstbiopsier. En möjlig expansion till nya tillämpningsområden stärker också stödet för vår förväntan om intäkter över 100 mkr inom några år.  

Analys: Johan Widmark | Datum: 2020-11-19 | Kurs: 4,15 kr 

EFTER FLERA ÅR av utveckling och förberedelser har NeoDynamics påbörjat lanseringen av sitt biopsisystem NeoNavia. Systemet vänder sig i första hand till bröstcancerklinker och har nu kort efter lanseringen mottagit sin första order från Buckinghamshire Healthcare NHS Trust. Tillsammans med det goda mottagandet när NeoNavia presenterades på de internationella senologikongresserna i Wien och Luzern, är det en bekräftelse på det stora intresset från bröstcancerklinikerna, som bolaget framhållit tidigare.

Med sin mikropulsteknologi erbjuder NeoNavia bättre precision och kontroll än traditionella metoder vilket ger möjlighet att få större utbyte och mer adekvata prover. Lanseringen av NeoNavia, som nu CE-märkts, har stöd både från kliniska studier och framstående referenskliniker i Tyskland. Nu siktar bolaget på en utrullning först i Storbritannien, Sverige och Tyskland, och därefter USA senare under 2021 och sedan Kina. För att säkerställa finansieringen av bolagets utveckling och kommersialisering tar NeoDynamics nu in 90 mkr från två tongivande Life Science-investerare i en riktad emission.

Läs vår intiteringsanalys på Neodynamics här 

Neodynamics, Neonavia

Avstamp för tekniksprång på biopsimarknaden

Med påfyllningen av kassan binder NeoDynamics tunga namn från Life Science-världen till bolaget och med ledande bröstcancerkliniker och flera kliniska studier bakom sig är NeoDynamics fullt rustat för en snabb utrullning av NeoNavia som kommer innebära ett teknikskifte för ultraljudsledda bröstbiopsier och intäkter över 100 mkr inom några år.

Läs analysen här »

Den riktade emissionen som formellt genomfördes i anslutning till rapporten för tredje kvartalet föregicks av ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande till kursen 3,71 kr per aktie. Även om den innebar en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och en inte obetydligt utspädning på 40 procent för befintliga ägare, så är det ett standardförfarande när det gäller att tillföra bolag kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och få in institutionella ägare. Det råder inga tvivel om att NeoDynamics varit i stort behov av nytt kapital för att finansiera utrullningen av NeoNavia. Med den väntade lanseringen i USA, studien i UK och den studie som krävs för att registrera produkten i Kina kan 2021 förväntas bli ett särdeles investeringstungt år. Därför väntas emissionen på 85 mkr efter emissionskostnader räcka till början av 2022.

VARJE ÅR GÖRS det över sex miljoner biopsier för att diagnosticera misstänkt bröstcancer. Sammantaget beräknas enbart marknaden för vävnadsprovtagning för bröstcancer motsvara ett värde på 500 miljoner dollar, och i ljuset av stödet från Key Opinion Leaders, den tidiga responsen från bröstcancerkliniker på bolagets produkt och bolagets finansiella muskler efter emissionen räknar vi med att bolaget borde kunna nå två till tre procents marknadsandel inom tre år efter lansering på en så nischad marknad.

Därtill kommer potentialen för nya applikationsområden, där NeoDynamics nyligen inledde ett forskningssamarbete med William Hunter Revisited som är ett forskningskonsortium bestående av sex universitet och akademiska sjukhus, som ska utvärdera NeoNavias pulsbiopsisystem för knä- och benvävnadsprovtagning i en ny potentiell indikation, osteoartrit. Vi räknar med fler samarbeten av den här typen som kommer öppna upp nya applikationsområden, som t ex prostata, sköldkörtel, njure, lever och benvävnad, som kan mångdubbla bolagets addresserbara marknad genom att erbjuda NeoNavia framförallt genom partnerskap.

Vi vet att pulstekniken är attraktiv att utveckla i andra indikationer, vilket vi fått bekräftat genom att bli approcherade av detta forskningsteam.

Anna Eriksrud, Neodynamics
Anna Eriksrud, vd NeoDynamics

Sammantaget motsvarar det en förväntan om intäkter på 100 mkr vid 2023. Med en vår förväntan om en bruttomarginal på 65-70 procent och rörelsekostnader på knappa 50 mkr motsvarar det ett rörelseresultat på 21 mkr år 2023e. Satt i relation till bolagets börsvärde runt 250 mkr efter emissionen så lämnar det utrymme för mer än en fördubbling av aktien på några års sikt. Men det också kommer bero på hur finansieringsläget ser ut runt årsskiftet 2021/2022. Om NeoDynamics då inte är i ett läge där man kan finansiera sig med lån eller på obligationsmarknaden så kan man behöva vända sig till aktieägarna igen. Då är det rimligt att förvänta sig ytterligare 20-30 procents utspädning.

Därför kommer lanseringen i Europa och därefter USA vara särskilt spännande, och avgörande för huruvida bolaget kan realisera potentialen i den takt vi förväntar. Vid sidan av vd Anna Eriksruds långa erfarenhet inom läkemedel och medicinteknik från bland annat Q-Med och Pharmacia och styrelsen på Spotlight-noterade AcuCort, så kommer nu tunga namn från Life Science-världen in i bolaget. Masoud Khayyami i formen av Cardeon Futuring Financing är framförallt känd från Spectracure, där Khayyami varit vd sedan 2012 och aktien tiodubblats sedan flytten till First North 2015. Tillsammans med den andre finansiären i den riktade emissionen, den holländska Life Science-investeraren Nyenburgh Holding BV, tillförs bolaget både ett värdefullt nätverk och kunnande.

Med det saknas inte risker. Utvecklingsarbetet har varit både mer kostsamt och tagit längre tid än vad som tidigare förväntats, och det är svårt att sia om vilken effekt covid-19-pandemin kommer ha på den fortsatta utrullningen och möjligheten att besöka bolagets kunder. Men med ett gediget team, starka finanser, positiv initial respons från klinikerna och en attraktiv värderingspotential ser vi goda skäl att se positivt på utsikterna för aktien.

2019 2020e 2021e 2022e 2023e

Marknadsandel 

0,0%
0,0%
0,5%
1,5%
2,5%

Omsättning

21
63
105

Bruttomarginal

n.a.
n.a.
65%
65%
65%

EBIT

-18
-25
-53
-9
21

Källa: Emergers 

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter