fbpx

Written by 09:37 Analysartiklar

Konvertibelavtal minskar osäkerheten | Se intervju med vd Gunnar Larsson

SWEDISH STIRLING Kombinationen av avtal med konvertibelinnehavarna och en riktad nyemission ger en god förstärkning av finanserna som minskar osäkerheten utan att pröva befintliga ägares tålamod. Se vår intervju med vd Gunnar Larsson om hur man ska minska produktionskostnaden för bolagets unika teknik och om bolagets fokus för 2021.  


Analys: Johan Widmark | Datum: 2020-12-08

MED AVTALET MED bolagets konvertibelinnehavare av KV2 och KV3 och den riktade emissionen till nya svenska och internationella institutioner investerare, bla BNP Paribas Energy Transition och Daniel Ek, har Swedish Stirling undanröjt en kortsiktig osäkerhetsfaktor för aktien och starkt kassan inför starten på utrullningen 2021, utan att tära nämnvärt på befintliga ägares tålamod. Kursen i den riktade emissionen sattes till 13,50 SEK vilket var i linje med snittkursen senaste 30 dagarna. Med omförhandlingen av villkoren för konvertibellånet KV3 och den väntade 68% konverteringen av KV2 så motsvarar det en total utspädning på 16,6%.

I vår intervju med vd Gunnar Larsson, filmad i bolagets stirlinglaboratorium i Göteborg, berättar han om hur bolagets produkt, PWR BLOK, kan tillvara på restenergi från bolagets kunder som är masugnar i ferrokromindustrin i Sydafrika, och därigenom besparar kunderna omkring 15% av deras elkostnader. Eftersom el utgör en tredjedel av kundernas kostnadsmassa kan PWR BLOK därför hjälpa dem att närapå fördubbla vinstmarginalen.

Gunnar Larsson berättar även om de tre faktorer som gör Swedish Stirlings teknologi unik, och hur man genom att anpassa tekniken till fordonsindustrins standarder kommer kunna sänka kostnaderna markant i takt med att volymen ökar. Gunnar Larsson framhåller även att de tre viktigaste fokusområdena framåt nu är full kommersiell utrullning av bolagets produkt i Sydafrika, få igång volymproduktion och titta på en marknadsexpansion utanför Sydafrika.

VI RÄKNAR MED att bolaget levererar enstaka enheter nästa år och ökar takten mot ett grovt antagande om runt 100 PWR BLOK i årstakt år 2025. En springande punkt i kalkylen är antagandet om enhetskostnadsutvecklingen, där bolaget självt räknar med att kunna halvera enhetskostnaden för varje tiodubbling av produktionsvolymen, på samma sätt som inom exempelvis fordonsindustrin. Det borde då lyfta bruttomarginalen från vårt antagande om runt 30-40 procent tidigt i utrullningen (exklusive aktiverat arbete) till uppemot 60 procent långsiktigt.

Läs vår intiteringsanalys på Swedish Stirling här 

7 PWR BLOK ALT

ABB-avtal startskottet för miljardutrullning

Med starka incitament för kunderna att välja PWR BLOK som resulterat i avtal och avsiktsförklaringar motsvarande över två miljarder kr har Swedish Stirling engagerat ABB för tredje generationens PWR BLOK och planerar start av volymproduktion 2021. Men trots senaste årets massiva framsteg har värderingen inte hängt med.

Läs analysen här »

Med en förväntan på bruttomarginalen mitt i spannet (50%) och en diskonteringsränta på 12%, justerat för den riktade emissionen i början på december, den förväntade utspädningen från 68% av KV2 samt KV3 i Q1’21, och den förväntade utspädningen från KV4, så motsvarar det ett motiverat värde på 21 kr per aktie.

Med avtalet med konvertibelinnehavarna av KV2 och KV3 har en viktig osäkerhetsfaktor på kort sikt för aktien försvunnit och med ett gott momentum i ryggen efter ett händelserikt 2020 ser vi goda skäl att räkna med ett starkt 2021 för aktien.

2019 2020e 2021e 2022e 2023e

Intäkter

45
57
82
160
430

Bruttoresultat

25
32
58
78
205

EBIT

-101
-24
-39
12
97

Unlevered FCF

-126
-127
-42
13
97

Källa: Emergers

[stock_market_widget type="chart" template="basic" color="red" assets="R06.SG" range="1y" interval="1d" axes="true" cursor="true" api="yf" style="width: 350px; height: 300px"]

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter