fbpx
Transcendent

Written by 10:17 Analysartiklar

Transcendent OLD

ANALYS First North-noterade Transcendent Group står först i ledet att gynnas av den tsunami av regleringar som fortsätter svepa in över näringslivet. först i ledet att gynnas av den tsunami av regleringar som fortsätter svepa in över näringslivet. 


Analys: Johan Widmark | Datum: 2020-11-18

VARJE ÅR FÅR över två miljoner kvinnor i världen diagnosen bröstcancer, en siffra som dessutom ökar med fem procent per år. Därför görs över sex miljoner biopsier årligen för att diagnosticera misstänkt bröstcancer. Att en stor del av dessa undersökningar görs med ett fjäderskott i bröstet gör knappast upplevelsen lättare, särskilt inte med tanke på att sådana undersökningar har låg precision vilket ofta kräver flera prov, med ökat obehag för patienten. Det är NeoDynamics nu på väg att ändra på med den förestående lanseringen av biopsisystemet NeoNavia.

Baserat på mikropulsteknologi med bättre precision och kontroll än traditionella metoder erbjuder NeoNavia möjlighet att få större utbyte och mer adekvata prover. Med kommersiell lansering, understödd av både kliniska studier och framstående bröstcancerkliniker i Tyskland, förväntas en utrullning först i Storbritannien, Sverige och Tyskland före årsskiftet, och därefter USA och Kina. För att säkerställa finansieringen av bolagets utveckling och kommersialisering tar NeoDynamics nu in 90 mkr från två tongivande Life Science-investerare i en riktad emission.

NeoDynamcs vänder sig till en marknad i tillväxt. Medan ökade screeningprogram och nya screeningtekniker gör att fler tumörer upptäcks i tid så ökar också andelen nålbiopsier på bekostnad av kirurgiska biopsier. Sammantaget beräknas enbart marknaden för vävnadsprovtagning för bröstcancer motsvara ett värde på 500 miljoner dollar. Även om mycket positivt händer på bröstcancerområdet idag, med precisionsmediciner som tydligt ökat överlevnadsgraden jämfört med för ett decennium sedan, så finns det utmaningar, inte minst med vävnadsprovtagningen.

– På sjukhus runt om i världen används fortfarande biopsiinstrument som utvecklades på 1990-talet, där man skjuter med fjäderskott, vilket innebär ett rejält obehag för patienten och låg kvalitet på proverna får kompenseras av att man tar flera prover, säger Anna Eriksrud som är vd på NeoDynamics.

GENOM ATT FÖRA in NeoDynamics nålinstrument som styrs av mikropulser en millimeter i taget får den som utför provet en högre precision, vilket också gör att man nu kan gå in på ställen där man varit ovillig att gå in med traditionella metoder, som exempelvis vid bröstbenet nära lungan eller armhålan där det finns mycket blodkärl och nerver. Kvaliteten på provet blir också högre vilket innebär att NeoNavia, med sina tre alternativa nåltyper, kan ersätta alla ultraljudsledda nålar som finns på marknaden idag.

Trots att NeoDynamics sysslar med medicinteknik och inte läkemedel så har bolaget ett gediget batteri av kliniska studier som understödjer fördelarna med NeoNavia. En pågående studie väntas visa att NeoNavia ger betydligt större mängd vävnadsprov jämfört med traditionella tekniker. Resultaten från studien väntas bli publicerade under första halvan av 2021 .

Vårt mål är att bidra till bättre diagnosticeringsmetoder för de miljontals kvinnor i världen som varje år drabbas av bröstcancer och därigenom öka deras chanser för överlevnad.

Anna Eriksrud, Neodynamics
Anna Eriksrud, vd NeoDynamics

Bolagets strategi är att först lansera på de närliggande marknaderna Storbritannien, Tyskland och Sverige där man har en egen säljkår av specialister i partnerskap med ledande kliniker, med de första stegen redan tagna efter halvårsskiftet 2020. Bolaget planerar också att lämna in ansökan 510-K till amerikanska läkemedelsverket FDA, vilket innebär att bolaget inte ansöker för ett nytt preparat eller ny medicinteknisk utrustning utan jämför sin lösning med existerande produkter, vilket ger en kortare startsträcka. Med en Country Manager redan på plats räknar bolaget med lansering i USA under första halvan av 2021. Tack vare en av bolagets större ägare Boai NKY Medical Holdings Ltd har man också en redan färdig ingång för försäljning i Kina, vilket man räknar med under 2022.

Under första kvartalet 2020 genomförde NeoDynamics en företrädesemission på 46 mkr, som förväntades räcka för kommersiell lansering i Europa och inlämning av ansökan i USA. Men då kostnaderna för att utveckla NeoNavia blev högre än beräknat under första halvåret beslöt bolaget i oktober 2020 att tillföra 90 mkr genom en riktad emission. En del av pengarna kommer från bolaget Cardeon Futuring Financing. Även om bolagsnamnet är okänt för de flesta är dess huvudman Masoud Khayyami desto mer känd, framförallt från Spectracure, där Khayyami varit vd sedan 2012 och aktien tiodubblats sedan flytten till First North 2015. Khayyami är även ordförande i de noterade bolagen Lumito och Prolight Diagnostics. Den andre finansiären i emissionen är den holländska Life Science-investeraren Nyenburgh Holding BV. 

Även om utspädningseffekten från emissionen är kännbara 40 procent för befintliga ägare är det otvivelaktigt så att bolaget är i stort behov av nytt kapital för att finansiera utrullningen av NeoNavia. Med den väntade lanseringen i USA, studien i UK och den studie som krävs för att registrera produkten i Kina kan 2021 förväntas bli ett särdeles investeringstungt år. Därför väntas emissionen på 85 mkr efter kostnader räcka till början av 2022.

NeoNavia, NeoDynamics
Källa: NeoDynamics

ETT FÖRSÖK ATT bedöma bolagets intjäningspotential bör ha i åtanke att kapitaltillskottet möjliggör en framåtlutad lansering, med finansiella muskler att hålla en hög takt i utveckling och utrullning. Därför borde det vara möjligt att nå två till tre procents marknadsandel inom tre år efter lansering på en så nischad marknad, med tydliga fördelar mot konkurrerande lösningar och stöd av Key Opinion Leaders. Då marknaderna i Kina och USA är större i termer av antal biopsier, med en klart högre prisnivå i USA och något lägre i Asien, jämfört med Europa, så räknar vi med att intäkterna från dessa marknader kommer belastas med en 20 procents royalty fee för partnerskap.

Sammantaget motsvarar det en intäktspotential omkring 100 mkr vid 2023. Med en förväntad bruttomarginal på 65-70 procent och rörelsekostnader på knappa 50 mkr motsvarar det ett rörelseresultat på 21 mkr år 2023e. Den siffran kan jämföras med bolagets börsvärde på runt 250 mkr efter emissionen. Det pekar på en betydande omvärderingspotential, och om bolaget lyckas realisera vår förväntade CAGR på 60 procent 2020-2023, ser vi utrymme för en mer än fördubbling av aktien på några år sikt. Det beror dock lite på hur finansieringsläget ser ut runt årsskiftet 2021/2022. Om bolaget då inte är i ett läge där man kan finansiera sig med lån eller på obligationsmarknaden så kan man behöva vända sig till ägarna igen. Då är det inte orimligt med ett grovt antagande om ytterligare 20-30 procents utspädning. 

Allt vilar dock på en framgångsrik lansering och utrullning i Europa och därefter USA, varför det kommande året kommer vara särskilt spännande. I tillägg till bröstcancer finns dessutom en stor potential i att med tiden utöka systemets användning till provtagning vid andra indikationer som t ex prostata, sköldkörtel, njure, lever och benvävnad, som kan mångdubbla bolagets addresserbara marknad och långsiktiga potential. Här ser vi möjlighet att bolaget kan komma att licensiera ut sin teknik för andra applikationsområden redan under de kommande två åren.

2019 2020e 2021e 2022e 2023e

Marknadsandel 

0,0%
0,0%
0,5%
1,5%
2,5%

Omsättning

21
63
105

Bruttomarginal

n.a.
n.a.
65%
65%
65%

EBIT

-18
-23
-53
-9
21

Källa: NeoDynamics, Emergers

Vår positiva syn på bolaget stödjer sig på den gedigna kompentens och erfarenhet av att bygga framgångsrika utvecklings- och Life Science-bolag som finns i bolaget. Vd Anna Eriksrud har lång erfarenhet inom läkemedel och medicinteknik från bland annat Q-Med och Pharmacia och styrelsen på Spotlight-noterade AcuCort. Styrelsens ledamot Claes Pettersson är även CFO på First North-noterade XMReality och tidigare vd på Impact Coatings. Med Masoud Khayyamis inträde som aktiv ägare tillförs också ett värdefullt bidrag av Life Science-erfarenhet. Tillsammans med ledningen representerar Khayyami också en av de större ägargrupperingarna i bolaget som då blir en tydlig motvikt mot det kinesiska ägande som tidigare dominerat ägarbilden.

Det faktum att utvecklingen hittills varit något mer kostsam och tagit längre tid än vad som tidigare förväntats, vittnar om att det inte saknas risker. Även efter att NeoDynamics nu nått tröskeln till kommersialisering kan såklart även utrullningen visa sig trögare, med lägre tillväxt och lönsamhet, än vad vi räknar med. Stöd från både ledande bröstcancerkliniker och kliniska studier tillsammans med NeoNavias goda mottagande på de internationella senologikongresserna i Wien och Luzern tidigare under hösten, där läkare fysiskt fick testa det lanseringsfärdiga systemet, ger goda skäl att se positivt på kommersialiseringen. Med ett gediget team, starka finanser och en attraktiv värdering ser vi därför också goda skäl att se positivt på utsikterna för aktien.

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter