fbpx

Written by 08:00 Analys, Analysartiklar, Okategoriserade

Internationell utrullning i fokus för dLab 2022

INTERVJU Medan dLab rapporterar om ett bra kundmottagande av integration med SLB har pandemieffekterna slagit hårdare än förväntat mot nyförsäljningen. Vi tog ett samtal med VD Erik Severin om hans syn på läget på den svenska elmarknaden, framstegen med bolagets internationella utrullning och hans positiva syn på 2022.

Magnus Brolin & Johan Widmark | 2022-01-14 08:00 

This commissioned research report is for informational purposes only and is to be considered marketing communication. This research report has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and Emergers is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. This research does not constitute investment advice and is not a solicitation to buy shares. For more information, please refer to disclaimer.  


Bekantskapen en viktig faktor vid nyförsäljning

Dlabratory erbjuder elnätsbolag en digital plattform för elnätsövervakning och optimering som hjälper bolagets kunder att bl a förebygga kostsamma avbrott med prediktiv analys. I augusti 2021 breddade man produktsortimentet till fysisk besiktning av nät genom förvärvet av Svensk Linjebesikning (SLB). Förvärvet har gett dLab möjligheten att erbjuda både besiktning, kontroll, övervakning, analys och problemlösning vid eventuella brister i elnätet. SLB fortsätts drivas som ett separat bolag med eget varumärke samtidigt som en gemensam kundstock och en naturlig breddning av produktutbudet skapar möjlighet för synergier för dLab.

– Arbetet med integrationen av SLB fortsätter i planerad takt genom ett flertal pilotprojekt med god återkoppling från kund. Arbetet framåt blir att belysa fördelarna med SLBs besiktningsresultat och vilken nytta en proaktiv statusbedömning av elnäten kan innebära för kunderna. Det innebär fler pilotprojekt och ett fortsatt aktivt försäljningsarbete, säger Vd Erik Severin.

För att bäst kunna tillgodogöra sig nyttan med dLabs tekniska plattform krävs det att kunden genomgår en användarutveckling, som bäst görs i nära samarbete med bolaget, trots att mjukvaran kan installeras helt på distans. Men på grund av pandemirestriktionerna har därför utrullningen av pilotprojekt med tillhörande användarinskolning gått trögare än väntat.

– Vi har en fungerande installations- och on-boardingprocess anpassad för att kunna skötas helt digitalt. Men kunderna behöver guidas in i nya arbetssätt i en process som gör att kunderna gärna skjuter beslutet framåt i den akuta situation som råder under pandemin, vilket har inneburit en utmaning för oss och begränsat nyförsäljningen. Mottagandet från de kunder där pilotprojekt och användarutbildning genomförts har varit väldigt bra, vilket gör att vi sammantaget fortsätter ser positivt på 2022.

Pilotprojekt i Jakarta på tröskeln till nästa fas

dLabs just nu viktigaste internationella projekt är pilotprojektet i Jakarta, där bolaget ser en långsiktig intäktpotential på runt 150 MSEK.

Läs Emergers senaste analys av dLab här 

– Pilotinstallationerna i Jakarta, som inleddes för sex månader sedan är klara med påvisad positiv effekt. Under 2022 kan man förvänta sig att användarutbildningen som hittills fungerat bra tillsammans med nätägaren, fortskrider. Nu siktar vi på att kunna skala upp, så fokus för oss blir att påvisa nyttan med att implementera mjukvaran i elnätet, säger Vd Erik Severin.

Genom att samla in stora mängder information och göra den presentabel via bolagets digitala plattform hjälper dLab kunder till att minska antalet strömavbrott och öka tillförlitligheten i elnätet. Samtidigt gynnas dLabs internationella utrullning av en ökad efterfrågan för Smart grid, vilket bolagets digitala plattform är en del av.

– Vår förhoppning är att kunna fortsätta med den inslagna strategin internationellt, med pilotprojekt och användarutbildningar, för att få ökad närvaro i flera regioner. Vid sidan av Jakarta är siktet för den internationella utrullningen inställt på Europa, Nordamerika, Sydostasien och Mellanöstern. Med en ökad närvaro i de regionerna räknar vi med att kunna analysera och effektivisera försäljningsaktiviteten. Ofta använder vi Business Sweden, och deras lokala representanter för att knyta kontakt med nya samarbetspartners och slutkunder, säger Vd Erik Severin.

Avsikten har varit att höja elpriset
I tillägg till att driva och leda ett företag inom digital elnätsövervakning är Erik Severin också en veteran inom den svenska elmarknaden. Med avseende på den omdiskuterade utvecklingen på den svenska elmarknaden så framhåller han att den nu befinner sig i en omvandlingsfas där energiomställningen mot hållbara och gröna sätt att producera el drivs av avsiktliga politiska beslut.

– Det är politiska beslut med sikte på energiomställningen som skapat de här höga fluktuationerna i elpriset. Men det har också varit meningen, utan högre priser skapas inget förändringstryck. Konsumtion och produktion av el behöver ske simultant för att elpriset ska stabiliseras. Det betyder att en ökad konsumtion och en varierande produktion av el, helt oberoende av konsumtionen, skapar en ansträngning i elnätet, vilket leder till höga kostnader för konsumenterna. Digital innovationskraft krävs för att minska ansträngningen på elnätet vilket dLab är en del i, säger Vd Erik Severin.

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter