fbpx

Written by 08:00 Analys, Analysartiklar

Dlaboratory rustad för ökad marknadsaktivitet 2022

Rapporten för fjärde kvartalet visade en omsättning i linje med vår förväntan och något längre förlust. Med 35% tillväxt i ARR under 2021 och en nettokassa på över halva börsvärdet ser vi både stöd för vår långsiktiga prognos och en hög omvärderingspotential för aktien. Samtidigt undgår Dlaboratory inte den kontraktion av riskaptiten som just nu drabbar alla utvecklingsbolag med intjäningen långt i framtiden. Därför ser vi nu stöd för ett motiverat värde på 9-12 SEK (14-17) på två års sikt, men noterar också att genomslag hos några befintliga kunder med tilltagande efterfrågan på större flexibilitet, rymmer potential för affärer i hundramiljonersklassen som kan ändra bilden markant.


Magnus Brolin & Johan Widmark | 2022-02-25 08:00

This commissioned research report is for informational purposes only and is to be considered marketing communication. This research report has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and Emergers is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. This research does not constitute investment advice and is not a solicitation to buy shares. For more information, please refer to disclaimer.  


35% ökning av ARR under 2021 med 0% Churn
Dlaboratorys rapport för fjärde kvartalet 2021 var omsättningsmässigt i linje med våra förväntningar, medan rörelseförlusten för helåret mätt som EBITDA på -14 MSEK, inte blev fullt så djup som de -18 MSEK vi räknat med. En ökning av antal licenser under året på 15% och en ökning av ARR på 35% visar att bolaget rör sig i rätt riktning, men i en något låg takt, samtidigt som bolagets churn på 0% reflekterar en stabil kundnöjdhet med tjänsten. Nu väntas lättade restriktioner möjliggöra en utväxling på den förstärkning bolaget gjort av resurser, kompetens och erbjudande under 2021, genom ökad försäljning 2022, inte minst internationellt.

Ökad marknadsaktivitet 2022
För SLB ligger de säsongsmässigt starka kvartalen, med ett potentiellt genomslag för den nya tjänsten med koronadetektering, framför bolaget, varför vi räknar med starkare rapporter under sommarhalvåret. Medan det viktiga internationella pilotprojektet i Jakarta, som rymmer en långsiktig intäktspotential på ca 150 MSEK, går framåt i en något oroande långsam takt så räknar vi med en ökad bearbetning av den amerikanska marknaden under 2022, där genombrott hos enskilda kunder har potential att skala till intäkter på över 100 MSEK på några års sikt.

Läs vår initieringsanalys på Dlab här 

Hög långsiktig potential villkorad till ökat momentum

Långsiktig fortsätter vi se potential för 600 enheter anslutna på hemmamarknaderna och 800 enheter anslutna utanför hemmamarknaderna till slutet av 2025, vilket översätter till återkommande intäkter på 80 MSEK per år. Samtidigt undgår Dlaboratory inte den kontraktion av riskaptiten som just nu drabbar alla utvecklingsbolag inom tech med intjäningen långt i framtiden. Därför ser vi nu stöd för ett motiverat värde på 9-12 SEK (14-17) på två års sikt, som alltså är villkorat till att bolaget växer i kostymen lite mer. Vi fortsätter se en medelhög risk i dLab, där de viktigaste riskerna utgörs av långa ledtider och höga trösklar till adaption.

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter