fbpx

Written by 10:00 Analys, Analysartiklar

Nanexa – Tidig förstärkning av kassan ska finansiera aktiv agenda framöver

Som väntat annonserar Nanexa nu en företrädesemission på 127 MSEK för att fortsätta arbetet med att realisera potentialen i bolagets patenterade PharmaShell ALD-teknologi för vidareutveckling av befintliga preparat till långverkande injicerbara läkemedel. Med fas Ib/II för onkologiprojektet NEX-18, ett flertal andra möjliga triggers i pipeline och justering för emissionen ser vi ett riskjusterat NPV på 14 SEK per aktie som kan öka till över 26 SEK efter proof of concept 2023.

Johan Widmark | 2021-06-08 10:15

Emission på 127 + 24 MSEK

Som vi flaggade för i vår initieringsanalys 28 maj (Flerbent strategi ska realisera unik teknik) har Nanexa nu beslutat att söka stärka finanserna för att finansiera den fortsatta utvecklingen av NEX-18, NEX-20 och genomföra ”ytterligare värdeskapande aktiviteter” med PharmaShell. Företrädesemissionen täcks helt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bland andra Rutger Arnhult, Applied Ventures och Nanexas VD David Westberg och styrelseordförande Göran Ando. Med en teckningskurs på 5 SEK per aktie väntas emissionen av 25,3 miljoner nya aktier inbringa 126,7 MSEK före kostnader, motsvarande en utspädning för icke-deltagare på 50%. Därtill kommer en övertilldelningsoption på 4,7 miljoner aktier motsvarande 23,5 MSEK vid fulltecknande. Avstämningsdag är 14 juni 2021 och teckningsperioden löper från 17 juni 2021 till 1 juli 2021.

Ett till två kvartal tidigare än väntat

Även om det var väntat att bolaget skulle stärka finanserna hade vi trott att bolaget skulle invänta resultaten från fas I med NEX-18 som väntas under hösten i år. Men rimligtvis har den covid-relaterade fördröjning Nanexa meddelade om tidigare i våras förskjutit hela tidslinjen. Lyckas bolaget ta in pengarna kommer det finansiera flera viktiga steg i arbetet att realisera potentialen i bolagets unika teknik, inte minst fas Ib/II för proof of concept av NEX-18 dit hälften av likviden kommer gå, vilket kan minska risken i bolaget markant. I tillägg till fas I för NEX-20, NEX-21, GMP-anläggning och vidareutveckling av PharmaShell kan även den patenttvist man inlett i USA väntas ta en del resurser i anspråk.

Läs vår intiteringsanalys på Nanexa här 

Hög potential men kraftig utspädning för icke-deltagare

Vår ursprungliga analys som tog höjd för en emission på 85 MSEK (10 MUSD). Med en högre än väntad rabatt och volym på 127 MSEK (exkl. övertilldelningsoptionen) ser vi nu ett motiverat värde på 13-16 SEK per aktie vid full teckning. Skulle NEX-18 visa proof of concept efter fas II ökar rNPV till över 26 SEK per aktie 2023. Viktigaste riskerna utgörs av förseningar, negativa utfall i kliniska tester och svårighet att sälja tekniklicenser. Samtidigt ser vi framför oss ett aktivt nyhetsflöde av potentiella triggers de kommande 18-24 månaderna med möjliga besked om licensavtal och data från NEX-18, som kan lyfta värderingspotentialen markant.

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter