fbpx

Written by 12:03 Okategoriserade

Emergers Specialrapport om att attrahera institutionella investerare

Att få in institutionella investerare på ägarlistan utgör en viktig tröskel för unga tillväxtbolag. Institutionella investerare innebär en validering av bolagets potential och en kvalitetsstämpel av verksamheten, som banar väg för andra investerare, och därmed en potentiell omvärdering av bolaget. Emergers Specialrapport #1 2020 går igenom hur unga tillväxtbolag bäst attraherar institutionellt kapital.

Executive Summary: Åtgärder och aktiviteter för att attrahera institutionella investerare

 • En intresseväckande Equity Story
 • Guida eller inte?
 • Förstå förvaltarens ’career risk’
 • Dela med dig av data
 • Rätt sorts insideraktivitet
 • Kvantitet med kvalitet är viktigt
 • Fokusera på likviditeten
 • Glöm inte family offices
 • Be om råd

Vad är institutionellt kapital?

I sin vidaste bemärkelse avser termen institutionell investerare en juridisk person (i motsats till en privatinvesterare) som i normala fall antas förvalta kapital åt andra. Dessa står för ca hälften av ägandet på svenska börsen. I anglosaxisk finanstradition är definition snävare och inkluderar exempelvis inte family offices och fristående hedgefonder. Där avser termen institution normalt fondbolag, banker, pensionsförvaltare, försäkringsbolag och liknande finansinstitut.

Vi är Emergers

Picture of Johan Widmark

Johan Widmark

Analytiker och skribent
johan@emergers.se

 • 15 års erfarenhet som aktieanalytiker
 • 8 år uppdragsanalys på bank
 • Ekonomijournalist på Veckans Affärer och Affärsvärlden.
Picture of Jonas Malmborg

Jonas Malmborg

Skribent
jonas@emergers.se

 • 17 års erfarenhet som ekonomijournalist
 • Ekonomijournalist på Veckans Affärer, Affärsvärlden och SvD.
 • PR-rådgivare

Restriktioner och krav

Merparten av alla institutionella investerare har restriktioner för vad de får investera i, exempelvis bara bolag över en viss storlek, att bolagen ska vara listade på en viss lista eller ingå i ett visst index. Det utestänger många institutionella investerare från att investera i tidiga tillväxtbolag på mindre listor. För många förvaltare kan dessa begränsningar vara mindre restriktiva och många institutioner har också dedikerade småbolagsfonder som helt fokuserar på investeringar i mindre bolag. För andra sorters institutionsliknande investerare som hedgefonder är placeringsbestämmelserna än mer tillåtande. Sammantaget finns alltså en hel del institutionellt kapital tillgängligt för investeringar i tidiga tillväxtbolag. I den här rapporten kommer vi fortsättningsvis utgå ifrån att bolaget i fråga möter de kvantitativa kraven på listning etc. hos relevanta institutionella investerare och fokusera på de kvalitativa krav som kan få dessa institutionella investerare att fatta beslut om att investera i ett ungt tillväxtbolag.

 

Slutsatserna i denna rapport baseras på kvalitativa intervjuer och erfarenheter från förvaltare av institutionella aktiefonder och hedgefonder i Sverige, London och New York, institutionsmäklare och analytiker på säljsidan, och ett stort antal tidiga tillväxtbolag. 

 

Förslag på åtgärder och aktiviteter

Precis som människor i övrigt är institutionella placerare olika, med olika kvalitativa preferenser och krav på investeringar i tidiga tillväxtbolag. Inget av de förslag till åtgärder eller aktiviteter för att attrahera institutionellt kapital som tas upp i denna rapport kan ensamt anses utgöra någon ’magic fix’, utan bör ses i ett större sammanhang och som en del i ett långsiktigt arbete med att stärka ägarbasen i bolaget och främja en uppvärdering av aktien.

 

”Att attrahera institutionellt kapital bör ses som en del i ett långsiktigt arbete att stärka ägarbasen i bolaget och främja en uppvärdering av aktien.”

 

Ha en intresseväckande Equity story

En tilltalande Equity Story är avgörande för att attrahera investerare. Enligt skolboken ska en sådan innehålla uppgifter om adresserbar marknad, drivkrafter för tillväxt, bolagets strategi och finansiella prognoser. Men det riskerar att bli torrt. Att väcka intresse hos investerare behöver inte vara konstigare än att kortfattat kunna redogöra ert investeringscase på ett intresseväckande sätt, och vad det innebär för investerare. Det är dock viktigt att kunna backa med den nämnda infon när så krävs.

 

Guida eller inte?

Alla institutionella investerare gillar inte att bolag guidar, och många både bolag och investerare tycker det är ett meningslöst slöseri med tid. Men det finns tre tungt vägande skäl till att bolag bör guida marknaden, på engelska ’the three Vs’.

1)    Det minskar volatiliteten i aktien, ett påstående som det finns gott om akademiska studier som stödjer, eftersom det finns en tydlig referens för förväntansbilden.

2)    Det förbättrar visibiliteten och sänker tröskeln för analytiker och investerare att sätta sig in i bolaget och förstå potentialen.

3)    Det minskar sårbarheten, vulnerability. Att guida låter bolaget leda processen att forma investerarnas uppfattning om den framtida potentialen. Bolag som inte guidar lämnar istället över processen att forma konsensus till en mycket liten grupp analytiker som saknar den fulla insynen i verksamheten. Värst av allt är att bolagsledningen ändå kommer hållas ansvarig för att möta denna konsensus i slutändan, och då måste det anses som bättre att sätta målbilden själv.

 

Det är dock värt att notera att endast 9 procent av amerikanska institutionella investerare tycker det är viktigt att bolag guidar på kvartal, utan tycker det räcker med guidning på helår, enligt en undersökning från FCLT Global[1].

 

Förstå förvaltarens ’career risk’

Det sägs att den risk en portföljförvaltare oroar sig för mest är ’career risk’, alltså risken för dennes egen karriär och anställning. Standardmåttet för att utvärdera förvaltarnas arbete eller performance är kalenderår, och det vilar en betydande tyngd på de flesta förvaltare att kunna motivera varför denne ägt ett visst bolag under året, särskilt mot slutet av året. Det utgör en betydande skillnad jämfört med privatinvesterare där det i normalfallet inte finns någon som utkräver ansvar av den som fattat investeringsbeslutet. Därför är det viktigt att det finns mycket substans för förvaltaren att kunna ta på och visa att det var ett sunt beslut att investera i ett visst tillväxtbolag. Bara förhoppningen om en lysande potential är inte tillräckligt. 

 

Dela med dig av data

Bolagets finansiella rapportering bör som lägst hålla en klass i nivå med bolagen på NasdaqOMX Small Cap. Men det handlar inte bara om den regulatoriska biten och IFRS eller inte. Professionella investerare vill också ta del av operativa nyckeltal som går att följa över tid, som kan visa på kontinuitet i verksamheten och illustrera utvecklingen.

 

Rätt sorts insideraktivitet

Även om det inte alltid går att styra styrelsemedlemmars och övriga lednings-personers privatekonomiska förehavanden så är det viktigt att kunna visa att personer med insynsställning i bolaget tror på bolaget. Som minst bör den allmänna trenden i insynsaktiviteten vara positiv, och det bör förstås av alla insiders i bolaget att deras aktivitet i aktien har stor betydelse för externa bedömare, oavsett om det gäller privatinvesterare eller institutioner.  

 

Kvantitet med kvalitet är viktigt

De flesta förvaltare följer en mycket stor mängd bolag och kan omöjligen hålla sig uppdaterade om alla. Det gäller inte bara den senaste tiden händelser i ett visst bolag, utan även vad bolaget överhuvudtaget gör, speciellt om denne inte är investerad i bolaget. Att informera kontinuerligt om bolaget är avgörande, men inte bara genom pressmeddelanden som tenderar att fokusera på detaljer och utelämna den övergripande Equity Storyn, utan helst även genom presentationer och i media där men kan fokusera på det övergripande investeringscaset och de långsiktiga utsikterna för bolaget, snarare än det senaste kvartalet eller en enskild order eller händelse.  

 

”Fokusera på det övergripande investeringscaset och de långsiktiga utsikterna, snarare än det senaste kvartalet eller en enskild händelse.”

 

Fokusera på likviditeten

En avgörande faktor som ofta hindrar institutionella investerare från att investera, även om de gillar bolaget, är likviditeten, eller bristen på likviditet. För att göra en investering som är värd besväret för en institutionell investerare (som alltså är tillräckligt stor för att kunna påverka utvecklingen på dennes portfölj eller fond, som sällan är under 1 miljard SEK), så krävs i många fall en investering som motsvarar över 5 procent av kapitalet i ett litet tillväxtbolag i tidig fas. Därför är dessa investerare beroende av att kunna investera genom att köpa större aktieposter, så kallade block. Detta sköts normalt av banker och mäklarfirmor, men som vd på ett ungt tillväxtbolag är det bra att ständigt ha ett öga på tillgången till block i den egna aktien för att kunna bistå vid en eventuell större investering. 

 

”Att öka privatinvesterarnas förståelse för bolagets potential ökar omsättningen i aktien och banar väg för institutionerna.”

 

Minst lika viktigt för att öka likviditeten i ett bolags aktie är att öka intresset från privatinvesterare. Dessa står i normalfallet redan för majoriteten av omsättningen i aktien i de flesta mindre tillväxtbolag, men för de allra flest finns en betydande potential att öka privatinvesterarnas intresse och förståelse för bolagets verksamhet och potential, och därmed omsättningen i aktien och bana väg för institutionella investerare.  

 

Glöm inte family offices

Vid sidan av de traditionella institutionella investerarna finns det en rik flora av semi-institutionellt kapital, med allt från så kallade family offices, privata investmentbolag, mindre hedgefonder och semi-professionella privata investerare. Många av dessa är ofta namnkunniga och kan tjäna nog så väl för att validera bolagets potential och skänka sin kvalitetsstämpel åt verksamheten.

 

Be om råd

Förvaltare av institutionellt kapital må vara upptagna, men de är människor som alla andra och inte så otillgängliga som man kan tro. Medan det kan vara svårt att få chansen att presentera sitt bolag som investering i ett formellt sammanhang så måste alla äta lunch och de allra flesta brukar ändå vara villiga att försöka bistå den som ber om hjälp. Därför kan en så banal metod som att be om råd om hur man kan få institutionella investerare att intressera sig för det egna bolaget var nog så effektivt, utan att försöka göra en direkt pitch av det egna bolaget. 

 

 

Jonas Malmborg

Emergers

Chefredaktör och Ansvarig utgivare

 

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter