fbpx

Written by 09:00 Analysartiklar

Samverkande drivkrafter gynnar utsikterna för PWR BLOK | Se intervju med säljchef Dennis Andersson

SWEDISH STIRLING I takt med att efterfrågeutsikterna i Sydafrika förbättras ökar intresset för den utsläppsminskning som PWR BLOK möjliggör. Se vår intervju med säljchef Dennis Andersson om status i Sydafrika, möjligheterna han ser med utsläppsrätter från PWR BLOK och vilka nya marknader han tittar på.  

Analys: Johan Widmark | Datum: 2021-02-09

EFTER FÖRRA ÅRETS avtal med konvertibelinnehavarna av KV2 och KV3 som eliminerade en viktig kortsiktig osäkerhetsfaktor för aktien, står Swedish Stirling nu väl rustat att börja utrullningen av PWR BLOK i Sydafrika. I väntan på nästa steg med bolagets tre kunder tog Emergers ett samtal med Dennis Andersson, sälj och marknadschef på Swedish Stirling, om utvecklingen i Sydafrika, hur han ser på möjligheterna att utveckla affären med utsläppsrätter i åtanke och vilka faktorer han tycker är viktiga på nya marknader för framtida expansion.

För de energikrävande ferrokromproducenterna i Sydafrika har 2020 inneburit ökade incitament att finna nya lösningar att hantera landets stigande kraftpriser, som utgör en tredjedel av kundernas kostnadsmassa. Samtidigt ökar trycket att hantera branschens omfattande koldioxidutsläpp. Det gäller inte minst från den mest namnkunnige spelaren Glencore som meddelat att man ska minska bolagets koldioxidutsläpp med 40% fram till 2035, ett uttalande man sannolikt inte vågat göra utan Swedish Stirlings teknik nära tillhands.

I tillägg till kostnader och utsläpp finns också ett starkt tryck i Sydafrika att avlasta de ansträngda elnäten, med möjliga förenklingar av licensgivningen för distribuerad elproduktion och andra politiska incitament. Allt detta gynnar utsikterna för Swedish Stirling och minskar risken i den kommande utrullningen.

Läs vår tidigare analys på Swedish Stirling och se intervju med vd här 

Med den starka efterfrågebilden i ryggen ser vi goda chanser att Swedish Stirling ska öka leveranserna från några enstaka enheter närmaste året till en takt omkring 100 enheter per år 2025. Med vår förväntan på bruttomarginalen för PWR BLOK på 50% och en diskonteringsränta på 12%, lösen av konvertiblerna KV2 och KV3 och den förväntade utspädningen från KV4, så motsvarar det ett motiverat värde på 23 SEK per aktie baserat på vår DCF och 33 SEK baserat på multiplar. Om man även beaktar möjligheten att bolaget fullt ut lyckas sänka produktionskostnaderna på samma sätt som man tidigare gjort med kärnkomponenten stirlingmotorn, och lyfta bruttomarginalen mot 60 procent långsiktigt, ser vi ytterligare stöd för en värdering över 30 SEK per aktie. Sammantaget ser vi därför ett motiverat värde för aktien på 23-33 SEK på 18-24 månaders sikt.

I dagsläget saknas system för utsläppsrätter i Sydafrika på det sätt vi har inom EU. Men om det skulle komma, eller om Swedish Stirling på annat sätt skulle kunna kapitalisera på den utsläppsminskning på ansenliga 3500 ton koldioxid som varje PWR BLOK installerad i Sydafrika årligen genererar (exempelvis genom att STRLNG självt eller internationella kunder som Glencore utanför Sydafrika kan tillgodogöra sig det ekonomiska värdet av de minskade utsläppen i Sydafrika) så skulle det kunna förändra kalkylen, och lyfta värderingspotentialen, markant.

För nu ser vi fram emot rapporten för Q4 2020 som kommer 16 Feb, där vi hoppas på ytterligare detaljer om utvecklingen i Sydafrika och mer färg på utsikterna för expansion till nya marknader. Och därefter den uppskjutna invigningsceremonin på TC Smelter 10 mars.

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter