fbpx

Transcendent Group

Rider på regleringsvågen

First North | TRG.ST

ANALYS Transcendent Group står först i ledet att gynnas av den våg av regleringar som fortsätter välla in över näringslivet. Medan covid-19 och Nya marknader tyngt lönsamheten ser vi goda chanser att 2020 blir ett tillfälligt hack i den positiva trenden, samtidig som den framsynta satsningen på RegTech kommer gynna värderingen på sikt. Med svarta siffror 2021 ser vi ett motiverat värde på aktien långt över dagens nivå på 24 månaders sikt.

Analys: Johan Widmark | Datum: 2020-12-18


PÅ HUVUDKONTOR OCH myndigheter är ämnen som regelefterlevnad, styrning och riskhantering hetare än någonsin. Men trots att kundernas behov vuxit kraftigt senaste decenniet är det ont om renodlade spelare inom Transcendent Groups nisch. Med sitt skarpa fokus på GRC, som står för Governance, Risk och Compliance, konkurrerar bolaget med revisionsbyråer, diverse konsulter och storföretagens egna, allt större complianceavdelningar. Men precis som i fallet med IT, där företagens IT-avdelningar svällt oavbrutet senaste 30 åren, har det inte hindrat de externa konsulternas tillväxt, snarare tvärtom. Enligt marknadsanalysförtaget Grand View Research väntas GRC-marknaden växa med 14% per år 2020-2027 men Transcendent självt har högre ambitioner än så.

Den största efterfrågan på bolagets tjänster finns inom den finansiella sektorn även om andra sektorer, som exempelvis hälso- och sjukvård ser ett ökade regleringstryck. En undersökning av Dunn & Phelps visade att kostnaden för Compliance hos finansiella institut uppgick till 4% av företagens omsättning 2017 och att denna siffra väntades öka till 10% 2022.

Regelefterlevnad, motverkande av penningtvätt och cyber security är tre megatrender med stor underliggande efterfrågan och där vi är väl positionerade att växa.

Transcendents tjänster omfattar allt från informationssäkerhet, internrevision och bolagsstyrning till mer buzzword-liknande områden som digital governance, privacy och RegTech, där man erbjuder specialister inom varje fält. Om man blickar framåt väntas framförallt RegTech, som erbjuder digitala abonnemangsprodukter inom GRC, utgöra en viktig komponent i bolagets framtida erbjudande, och även dess värderingspotential.

Enligt Grand View Research utgörs 64% av GRC-marknaden av mjukvarutjänster, där riskhantering utgör den största produktkategorin. I ljuset av att det ännu är glest med digitala produkter och tjänster inom den nisch av GRC som Transcendent vänder sig till finns en möjlighet för bolaget att ta ledarpositionen i den här nischen, där det också finns goda skäl att förvänta en stark tillväxt för framöver.

Stark makrobild motverkas av kraftig motvind på kort sikt

Sedan bolaget skiftade fokus från enbart IT till internrevision och kontroll, och Martin Malm tog över vd-skapet runt förra decennieskiftet har bolaget vuxit till omkring 130 konsulter. Den geografiska expansionen inleddes 2013 och efter nedstängningen av kontoret i Tyskland i Q320 finns bolaget nu på sju marknader i Norra Europa.

Trots en stark makrobild har 2020 varit tufft för bolaget, då man förutom stängningen av den tyska verksamheten även tvingats bromsa investeringarna i utvecklingen av RegTech-erbjudandet. Svackan under 2020 har framförallt slagit mot beläggningen snarare än priserna, vilket betyder att många kundprojekt väntar på att återaktiveras när osäkerheten med pandemin lättar.

Vid noteringen av aktien i oktober 2019 angavs flera mål som nu kan betraktas som någonstans mellan mycket svåra att nå och helt obsoleta, delvis på grund av pandemin. Det långsiktiga målet är en omsättning på 1,2 miljarder SEK och en EBITDA-marginal på 25% till år 2025 samt att bolaget ska finnas i flera världsdelar. Det var ett aggressivt mål redan vid noteringen, men skulle från dagens nivå kräva en snittillväxt på 45% per år de kommande fem åren. Även om det ser osannolikt ut på organisk väg så är det mindre viktigt ur ett aktieperspektiv.

Utsikter och värdering lämnar utrymme för betydande omvärdering

Även om det är svårt att sia om hur snabbt och starkt bolagets segment Etablerade Marknader kan återhämta sig när osäkerheten med pandemin lägger sig, så fortsatte segmentet Nya marknader, som utgör drygt 1/5 av omsättningen, att visa tillväxt på väl över 100% under de första tre kvartalen 2020, trots Covid-lockdown i Europa. Efter gjorda kostnadsneddragningar och anpassningar under 2020 ser vi också goda förutsättningar för Nya marknader att vända till vinst under 2021-2022.

Med förväntan om en återhämtning för tillväxten på Etablerade Marknader och en förbättring av lönsamheten på Nya Marknader borde en snittillväxt kommande tre år i nivå med den förväntade marknadstillväxten på 14% ses som ett defensivt scenario med goda chanser att överraska på uppsidan.

För RegTech ser vi mycket goda förutsättningar för tillväxt kommande år, men från betydligt lägre absoluta nivåer. Därför kommer det också dröja innan RegTech ger något betydande genomslag på siffrorna. Däremot kommer en återstart i investeringarna i bolagets digitala erbjudande och en fortsatt internationell expansion vara positivt för det långsiktiga värdeskapandet i bolaget.

En jämförelse med andra noterade konsultbolag som IT-konsulter (där Transcendent har sina rötter) och affärskonsulter ger en god fingervisning både om hur bolaget kan komma att utvecklas operationellt och hur värderingspotentialen ser ut. Jämfört med många andra noterade konsultbolag uppvisar Transcendent dock ett kraftigare säsongsmönster, där en stor del av vinsten genereras i Q4.

En tematiskt närliggande kollega på börsen är Karnov Group, som dock har en helt annan karaktär, med hög marknadspenetration, låg förväntad tillväxt och hög lönsamhet, alltså raka motsatsen till Transcendents profil med låg marknadsandel, hög tillväxtpotential och pressad lönsamhet. Som bäst ger Karnovs höga multiplar en indikation om hur marknaden kan komma att se på RegTech när den verksamheten väl kommer upp i storlek.

Transcendent kom till marknaden i oktober 2019 med en snittillväxt på 22 procent per år i ryggen och mycket höga tillväxtambitioner. Men kombinationen av Covid-19, en inbromsning i tillväxt och lönsamhetsutmaningar på Nya Marknader under senaste året har gjort att bolaget haft svårt att leva upp till förväntningarna, med följden att kursen halverats sedan noteringen. Frågan är om bolaget står inför en fortsatt utförslöpa eller om vi är nära vändpunkten? Mycket talar för det senare.

Vi räknar med att Transcendent återhämtar sig till svarta siffror på EBIT-nivå 2021, och närmar sig en hälsosam rörelsemarginal 2022-2023. Då handlas aktien till 17x EV/EBIT 2021 och 6x EV/EBIT 2022. Det kan jämföras med rullande 12 månaders EV/EBIT-multiplar för de svenska IT-konsulterna på 20x och drygt 31x EBIT för affärskonsulterna. Med ledning av det och en justering av nettokassan ser vi därför en motiverad kurs för aktien på 40 kr på 24 månaders sikt. Den är dock förknippad med hög osäkerhet kring exekveringen av bolagets tillväxtplan men gynnas samtidigt av en stabilt positiv efterfrågetrend. Därför kommer intäktsutvecklingen på Etablerade Marknader, lönsamheten på Nya Marknader vara viktiga faktorer att bevaka kommande kvartal. Alla nyheter om RegTech och en återstart av investeringarna i det digitala erbjudandet kommer också vara viktiga för sentimentet till aktien.

Slutligen är det också värt att notera bolagets fokus på att erbjuda en attraktiv arbetsplats, där vd gärna trycker på bolagets värderingsstyrda företagskultur. Det här har bekräftats av både ett flertal rankingar av Great Place To Work och det faktum att hela 90% av de anställda valde att köpa aktier när de bjöds in 2018. Särskilt det sistnämnda bör väga tungt i en utomståendes bedömning av kvaliteten på bolaget.

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

Läs även

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter