fbpx

Written by 12:00 Analysartiklar, Update

Appspotrs vision att ta globala ledartröjan på den boomande low code-marknaden

APPSPOTR Efter rekordomsättning i december är Appspotr nu rätt positionerat tekniskt och kommersiellt för att expandera sin position på low code-marknaden som väntas växa med +30% per år det kommande decenniet.


Text: Johan Widmark | Datum: 2021-01-18 

Den som följer Appspotrs nyhetsflöde har kunnat notera ett trendskifte i nyhetsflödet senaste månaderna, med en tydlig ökning i både nya affärer, där var tionde svensk kommun nu är kund till bolaget, och partneravtal, inte minst internationellt med partners i Europa, Sydafrika och Sri Lanka.

Appspotr, noterat på Spotlight och ett av det noterade VC-bolaget Northern CapSek Ventures noterade innehav, erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för att utveckla och publicera appar för iOS, Android och webben, för användare som helt saknar programmeringskunskaper. Plattformen vänder sig till företag som vill ge vanliga anställda möjligheten att ta fram funktioner själva för att accelerera den interna apputvecklingen, öka innovationen och att snabba upp och förenkla samarbetet mellan IT-avdelningen och affärsteamen.

Fenomenet med plattformar för apputveckling utan programmeringskunskaper kallas för low code, och efterfrågan på low code-lösningar växer kraftigt. Enligt en undersökning från Research and Markets väntas marknaden för low code-verktyg växa med 31% per år under 2019-2030 och då uppgå till 187 miljarder USD.

Genom att kontinuerligt öka vår säljstyrka i organisationen och också knyta till oss samarbetspartners i försäljningen så kommer vi kontinuerligt att öka vår kundtillväxt.

Patric Bottne, vd Appspotr

– Vårt mål är att bli den ledande plattformen för low code-utveckling av appar globalt. Efter lanseringen av Appspotr 3 är plattformen tekniskt på den nivå som krävs, även om vi kommer fortsätta utveckla plattformen kontinuerligt. I höstas började också paketeringen av vårt erbjudande sätta sig vilket resulterade i den ökade affärsvolymen, säger Patric Bottne, vd på Appspotr.

För att fånga den kraftiga efterfrågeökningen på marknaden sker försäljningen på tre sätt, dels genom direktförsäljning till organisationer som levererar appar till sina kunder internt eller externt, dels genom integrationer och samarbeten med systemleverantörer och dels genom partnerförsäljning till partners på en viss marknad eller inom en viss branschvertikal.

Appspotr säljer sin low code-plattform som en tjänst och snarare än att fokusera på särskilda geografiska marknader har man identifierat 20 utvalda marknadsvertikaler som exempelvis offentlig sektor, handel och fastighetsbranschen.

Läs om Northern CapSek Ventures och dess innehav här 

– Vi tror att vi växer starkast genom partners, men för att stödja den affären måste vi själva skapa framgång i våra vertikaler med vår egen direktförsäljningsorganisation, som exempelvis inom offentlig sektor, där vi inte hittar några starka partners. Då får vi agera firestarters och sedan lämna över till partners. När vi har en bevisad och etablerad marknadsvertikal går det att bredda försäljningen till nya geografiska marknader. Bara inom EU finns exempelvis över en halv miljon kommuner.

Baserat på höstens avtal som innehåller en av kunden uppskattad volym de kommande 12 månaderna så motsvarar det en potentiell årligt återkommande licensintäkt (ARR) på nära 2 MSEK per månad och säljare. Idag finns partners i åtta länder och listan väntas breddas efterhand. Patric Bottne framhåller dock att utmaningen för Appspotr inte ligger i efterfrågan, utan snarare att bygga organisation, komma ut och leverera och kunna försvara och växa bolagets marknadsandelar på den boomande marknaden.

Att något håller på att hända inom low code verkar marknaden ha blivit varse då den handlade upp Appspotr-aktien med 158% förra året. Men i absoluta tal är utvecklingen ännu i sin linda.

– Det pågår en stark global underliggande trend mot en standardisering av low code, och inom några år väntas antalet utvecklare utan programmeringskunskap inom större företag vara fyra gånger fler än antalet professionella programmerare och 65% av alla appar byggas med low code-verktyg, enligt siffror från Gartner. Medialt pratas det inte om det här, och speciellt inte i Sverige. Men det kommer, säger Patric Bottne.

Northern CapSek Ventures äger 5,8% av kapital och röster i Appspotr.

Teckningsoption TO1

  • Varje teckningsoption av serie 2020/2021 ger rätt att teckna 1 ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70% av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie från och med 14 januari 2021 till och med 27 januari 2021, dock lägst 0,20 SEK och högst 0,80 SEK per aktie.
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med 1 februari 2021 till och med 17 februari 2021.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Johan Widmark | Tel: 0739196641 | Mail: johan@emergers.se

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. För att undvika intressekonflikter har Emergers skribenter inga innehav i de noterade bolag vi skriver om. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se här.

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter