fbpx

Written by 14:53 Analysartiklar, Interview

VC-chefen: ”En central del av vår investeringsprocess”

Effektivisering är ett nyckelord i omställningen till ett hållbart samhälle. Därför spelar teknik och tech-bolag en avgörande roll för att förverkliga hållbarhetsmålen. Här berättar Henrik Jerner, vd på VC-bolaget Northern CapSek Ventures om hur de arbetar med hållbarhetsmålen i urvalet av bolag att investera i.

Johan Widmark | 2021-10-12 08:00

Teknik avgörande i omställningen till ett hållbart samhälle

För en techinvesterare med fokus på verksamheter inom Software as a Service, Internet of Things, datorspel och AI och Machine Learning är det lätt att tro att frågor om hållbarhet är lite avlägsna och mest något som berör smutsiga oljebolag, försvarsföretag eller onlinekasinon. Men faktum är att arbetet med hållbarhet är en väldigt närvarande fråga inom tech, och en central del i CapSeks investeringsprocess.

– När vi utformade och presenterade våra hållbarhetsmål tidigare i år, så tydliggjorde det något som genomsyrat vårt tänkande och arbete redan från starten, men som vi kanske inte konkretiserat helt på ett bra sätt, förrän nu. Vi har ett stort fokus på hållbarhet, både i ägandefasen, men framförallt i själva urvalet av bolag att investera i, dels eftersom det är där vi kan göra störst skillnad för en hållbar utveckling, men också för att det är en central komponent i att skapa hög långsiktig avkastning för våra aktieägare, säger Henrik Jerner, vd på Northern CapSek Ventures.

Vid utvärdering av nya investeringar ska målbolaget möta åtminstone ett av FN:s globala hållbarhetsmål och CapSek prioriterar delmålen att säkerställa fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande, fördubbla ökningen av energieffektivitet (fram till 2030), att främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering, att förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion, att uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet, att främja social, ekonomisk och politisk inkludering samt att minska städers miljöpåverkan och uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning.

Ett centralt tema i alla bolag i CapSeks portfölj är att de genom sina affärsmodeller och mjukvaror bidrar till en effektivisering av samhället.

Så NODA är verkligen ett innehav som checkar flera av våra boxar på hållbarhetsområdet, samtidigt som det är ett verkligt spännande tillväxtbolag med en lysande SaaS-modell där intäkterna växte med 50% förra året.

– Vårt portföljbolag NODA Intelligent Systems som utvecklar och marknadsför AI-baserade lösningar för hållbara energisystem i fastigheter är ett tydligt exempel på bolag som möter målet om ökad energieffektivitet. NODAs lösningar möter också vårt mål om att bidra till en uppgradering av all energi- och infrastruktur för en ökad hållbarhet, och även målet om att minska städers miljöpåverkan. Så NODA är verkligen ett innehav som checkar flera av våra boxar på hållbarhetsområdet, samtidigt som det är ett verkligt spännande tillväxtbolag med en lysande SaaS-modell där intäkterna växte med 50% förra året. Så vi har stora förväntningar på NODA och deras vd Christian Johansson.
Noda har slutit flera nya avtal med energibolag, operatörer och fastighetsbolag i både Sverige och utomlands. Bland annat har Wien Energie valt att, efter en första utvärdering, gå vidare med Nodas lösning. Vidare levererar nu Noda AI-lösningar för förnyelsebar energi till en stor fjärrvärmeoperatör i Asien inom ramen för ett större ramavtal.
Bidrar till flera mål, men ingen självklarhet

Även Arkimera Robotics, vars självinlärningsalgoritm kan nyttjas i olika mjukvaruapplikationer för att automatisera datainmatning från digitala dokument, inte minst inom redovisning, möter flera av CapSeks hållbarhetsmål, särskilt CapSeks mål om att främja ekonomisk produktivitet genom teknisk innovation och uppgradering. Tack vare att Arkimeras tjänst driver digitalisering på bekostnad av arbete med pappersdokument är nettoeffekten av varje ny kund dessutom starkt positiv ur miljösynpunkt. Till detta bidrar effektiviteten i Arkimeras algoritm som kräver ytterst lite serverkapacitet i jämförelse med konkurrerande lösningar byggda på stora datamängder. Dessutom växer Arkimera starkt, med 100% på årsbasis. 

Även ett innehav som PubQ, som erbjuder ett digitalt kassasystem i appformat för restaurangbranschen, bidrar till hållbarhetsmålen, att förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion då man effektiviserar hela flödet av information och betalning mellan restaurangen och gästerna.

Genom PubQ lösning kan bolagets kunder använda pushnotiser för att sälja ut luncher för att minska sitt svinn. När restaurangerna ökar sin omsättning så ökar transaktionsvolymerna genom PubQs lösning i motsvarande takt. I Danmark och Norge har transaktionsvolymerna för PubQ ökat med 30% och i Sverige med 20% sedan augusti, även om tillväxten i Sverige hindras av ett något starkare säsongsmönster med sommarrestauranger. Även i antal aktiva restauranger ser bolaget en mycket stark tillväxt, om än från låga nivåer.

Men även om många svenska bolag möter de hållbarhetsmål som FN och CapSek satt upp, finns det andra trösklar som vissa bolag har svårt att nå över.

– Tyvärr är det också många bolag som tickar flera av de boxar vi tycker är viktiga för våra investeringar, såsom en tillväxt driven av digitaliseringen av samhället, med verksamhet inom våra fokusområden. Men ibland händer det då att vi avstår på grund av de värderingar vi ser i bolagen. Men det finns gott om andra starka kandidater som både delar våra värderingar och tar hållbarhet på allvar så vi ser fram emot att göra flera spännande investeringar i både snabbväxande och hållbara bolag det kommande året, avslutar Henrik Jerner.

Möjlighet att öka i CapSek med teckningsoption TO2

Varje teckningsoption av serie TO2 medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i CapSek. Teckningskursen motsvarar 70 procent av den volymvägda snittkursen under perioden 4 till och med 15 oktober 2021, dock inte lägre än 3,25 SEK eller högre än 6,00 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO2 sker under perioden den 18 till och med 29 oktober 2021. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO 2 finns tillgängliga på CapSeks hemsida, www.capsek.se 

Läs om Northern CapSek Ventures och dess innehav här 

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter