fbpx

Written by 09:00 Analys, Analysartiklar

Förvärv på boomande agritechmarknad ger stöd för omvärdering av Ekobot

Marknaden för agritech växer starkt samtidigt som hög förvärvsaktivitet bland branschens jättar lyfter agritech-startups till miljardvärderingar internationellt. Med en AI-baserad ogräsrobot som erbjuder jordbrukare en produktivitetsökning på 10% helt utan bekämpningsmedel står svenska Ekobot nu på tröskeln till kommersiell utrullning med återkommande intäkter från över 200 robotar inom några år. Det ger stöd för ett motiverat värde över 30 kr per aktie på 24 mån sikt, justerat för utspädningen vid ett framtida kapitaltillskott, samtidigt som M&A-aktiviteten i sektorn vittnar om en långt högre potential på sikt.


Andreas Eriksson | 2021-09-07 08:30

This commissioned research report is for informational purposes only and is to be considered marketing communication. This research report has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and Emergers is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. This research does not constitute investment advice and is not a solicitation to buy shares. For more information, please refer to disclaimer.  


En svensk uppstickare på global tillväxtmarknad

Ekobot står i startgroparna till en utrullning av sina ogräsrensande robotar, där bolagets teknik nu befinner sig i framkant av det pågående teknikskiftet inom jordbruket. Med hjälp av sin patenterade mekanik kan den autonoma Ekoboten med hög precision skära av ogräset endast någon centimeter ovanför jordbädden, vilket gör att risken för återväxt och spridning minskar markant. Med Ekobots lösning kan odlaren öka sin produktion med 10% bara genom att dra ner på eller sluta med dagens kemiska bekämpningsmedel. Den höga precisionen gör dessutom att ekoboten kan hantera de allra känsligaste grödorna, som exempelvis lök, vilket man idag är ensam på marknaden om, och därmed ge en än högre avkastning per odlad hektar.

Utöver det praktiska arbete ekoboten utför, samlar den även in data när den är ute i fält. Denna data arbetar Ekobot nu med att paketera till en SaaS-tjänst som ska förse jordbrukaren med information om grödan, jord, näring och ogräs för att förbättra drift och produktivitet ytterligare. Ekobots initiala plan är att etablera sig på de svenska och nederländska marknaderna för lök, som tillsammans bedöms uppgå till drygt 15 miljarder SEK med utrymme för knappt 4000 robotar.

Robot-startups – lovande byten när marknadens jättar ska bli smarta

De senaste åren har ett flertal stora aktörer inom jordbruksmaskiner gett sig in på marknaden för fältrobotik för att automatisera jordbruket. Under Q2’21 genomfördes uppköp och investeringar inom agritech för 2,1 miljarder USD. Exempelvis har en av de globala jättarna inom jordbruksmaskiner, John Deere lagt om stora delar av sin strategi för att möta efterfrågan på agritech. Redan 2017 förvärvades tech-startupen Blue River för 305 MUSD, som då befann sig i utvecklingsfas med sin AI-baserade see-and-spray-teknik för att bekämpa ogräs. Tidigare i somras förvärvades även Bear Flag med en teknik för autonoma fordon, av den amerikanska jätten. AGCO, en annan amerikansk jätte, har meddelat att de avser avsätta 120 MUSD i syfte att ta in ny teknik till bolaget. Även det något mindre bolaget, AppHarvest som värderas till ca 900 MUSD, köpte Root AI och deras AI-baserade skörderobot för en summa på 60 MUSD så sent som i april 2021.

Tekniksprång ska ge nytt liv åt jordbruket
Med en årlig tillväxttakt på 35% beräknas marknaden för fältrobotik växa till ett värde på 20 miljarder USD fram till 2025, enligt analysföretaget Marketsandmarkets.com. I spåren av ökade krav på en hållbar livsmedelsproduktion förväntas användning av miljöfarliga bekämpningsmedel och fossildrivna fordon också bli alltmer kostsamma för jordbrukare. På hemmaplan driver Svenska Naturskyddsföreningen just nu på för en ny skatt på bekämpningsmedel i ett försök att begränsa användandet. På EU-nivå förs även diskussioner om glyfosat, ett vanligt förekommande ämne i bekämpningsmedel, ska vara tillåtet eller ej då forskning visat att det kan ha cancerogena effekter. Samtidigt som trycket av regleringar förändrar spelreglerna, har även klimatförändringar bidragit till ogynnsamma förutsättningar för jordbrukarna. Det finns rapporter om att australiska bönder sett sin lönsamhet dala med 23% från 2002 – 2020 till följd av omodern teknik och extremväder. Torka ger upphov till glesare skördar och därav mer solljus till ogräs som man idag saknar verktyg att bekämpa på ett effektivt sätt. Sammantaget kommer dessa utmaningar fortsätta driva en ökning i efterfrågan från jordbruksindustrin på nya och framförallt hållbara lösningar.
Tydliga distinktioner fragmenterar marknaden
Ogräsbekämpning kan i regel delas in i två klasser, mekanisk och kemisk bekämpning. Uppdelningen går även att applicera på marknaden för ogräsbekämpande robotar. Jordbrukare som inte vill använda sig av kemiska bekämpningsmedel får idag vända sig till dyr manuell arbetskraft som det dessutom råder brist på. Även om robotarna som använder sig av kemiska bekämpningsmedel kraftigt reducerar mängden som används, så kommer man inte ifrån det faktum att det används. Det kan skada grödorna, kontaminerar jorden och riskerar att till slut hamna i grundvattnet eller närliggande vattendrag. Ekobots lösning använder istället en patenterad mekanik, helt utan bekämpningsmedel. I den specifika nisch av agribots som bekämpar ogräset mekaniskt är konkurrensen dock begränsad, då även en stor del av de nya tekniska lösningarna fortfarande förlitar sig på kemisk bekämpning.
Unik marknadsposition ger underlag för attraktiv värdering
Kombinationen av en mekanisk teknik med hög precision och smarthet i mjukvaran ger Ekobot en unik marknadsposition. Ekobots modullära konstruktion gör roboten flexibel att kunna anpassas till varje jordbrukares behov, medan de flesta av konkurrenterna valt att satsa på mer standardiserade produkter. Ekobot siktar på att under 2024 ha etablerat sig på den svenska och nederländska marknaden för lök med ca 250 robotar i drift, vilket skulle motsvara en omsättning på ca 60 MSEK. En framåtblickande multipel på 3x omsättningen 2024 indikerar ett motiverat värde på 34 SEK per aktie på 24 månaders sikt, justerat för ett framtida tillskott av kapital. Flera av de internationella jämförelsebolagen har dock redan rullat ut ett antal robotar i Europa och Nordamerika. Det har inte Ekobot vilket också återspeglas i bolagets något blygsamma värdering. Kombinationen av en påbörjad utrullning på nyckelmarknader under året, en låg bas att börja från med ett börsvärde runt 35 MSEK, och höga värderingar på onoterade jämförelsebolag internationellt, ger gott stöd för en omvärdering av Ekobot, med en kostym i miljardklassen att växa in i på sikt.

Läs vår initieringsanalys på Ekobot här 

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter