fbpx

Written by 08:00 Analysartiklar

Snittillväxt på 25 procent för CapSeks portföljbolag under 2021

Under 2021 uppgick den genomsnittliga tillväxten i Northern CapSek Ventures portfölj, bestående av totalt åtta aktiva bolag, till 25 procent där snittillväxten för de fem onoterade innehaven uppgick till 31 procent, jämfört med samma period föregående år. Medan de tre noterade innehaven visade en viss inbromsning mot slutet av året ser bolaget nu flera intressanta möjligheter inom tech 2022. Det berättar CapSeks vd Henrik Jerner i en intervju med Emergers.

Johan Widmark 2022-03-24 08:00


25 procent tillväxt under 2021

Medan merparten av CapSeks portfölj visade starkt momentum under sommarhalvåret 2021, där innehav som PubQ och Arkimera Robotics växte med mer än 100 procent i årstakt, så har utvecklingen i portföljbolagen inte undgått den bredare avkylning som kunnat noteras på den marknaden inom både noterat och onoterat under slutet på 2021 och början av 2022.

Under perioden juli till december 2021 uppgick den genomsnittliga omsättningstillväxten för CapSeks åtta aktiva portföljbolag till 9 procent, där de onoterade ökade omsättningen med i snitt 17 procent och de tre noterade innehaven minskade omsättningen med i snitt 4 procent.  

– Inbromsningen mot slutet av året kan delvis förklaras av att flera av bolagen fakturerar klumpvis, vilket gör att det kan slå en del mellan perioderna. Särskilt de noterade innehaven Appspotr och Hoodin har haft en del motvind som synts både i den rapporterade omsättningen och kursutvecklingen. Bägge dessa bolag har innovativa erbjudanden och anpassar sin säljmodell för att nå ut bättre på marknaden och vi fortsätter ha en positiv syn på dem samtidigt som vi är långsiktiga ägare, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Sammantaget innebar det att den genomsnittliga omsättningstillväxten i portföljen uppgick till 25 procent under 2021, där framför allt den onoterade delen av portföljen var drivande med en snittillväxt på 31 procent under året.

Fokus på långsiktigt värdebyggande

– Sett till värdeutvecklingen har de fem onoterade bolag CapSek investerade i under 2020 och 2021 ökat i värde med 1,4 MSEK, vilket motsvarar en årlig avkastning på 20 procent. Det är i linje med vårt långsiktiga mål, och även om den siffran inte inkluderar utvecklingen i de noterade innehaven så är det en för kort tid för att mäta avkastningen på denna typ av investeringsportfölj.

Nu ligger fokus för CapSek på att fortsätta bygga upp investeringsportföljen samtidigt som man stöttar de befintliga portföljbolagen med tillväxtkapital.

– Vi noterar att det råder en viss osäkerhet på marknaden för onoterade techbolag just nu, som påverkar möjligheterna för dessa bolag att resa kapital. Samtidigt fortsätter vi träffa flera intressanta techbolag inom SaaS, fintech, IoT, AI/ML och gaming (datorspel) med hälsosamma affärsmodeller, så vi ser goda möjligheter för fortsatta investeringar 2022. Genom vårt ramverk för hållbarhet, som bland annat används som urvalskriterier för att välja nya bolag att investera i, gör vi verkligen skillnad då vi påverkar vilka verksamheter som får möjlighet att växa, säger Henrik Jerner.

I takt med att CapSeks portfölj utvecklas väntas en ökande andel av kapitalet att öronmärkas till följdinvesteringar i befintliga portföljbolag. Därför utvärderar bolaget ständigt olika alternativ att ta in kapital, där ett optionsförfall i maj 2022 nu ser ut att ligga närmast till hands i tiden.


DISCLAIMER

Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/


For new research on growth stocks, sign up to our newsletter