fbpx

Written by 09:30 Okategoriserade

Förvärv av Nordic Tech Funds portfölj ett språng mot CapSeks mål om 25 bolag

Den ökade turbulensen på finansmarknaderna och i omvärlden har pressat bolagsvärderingarna, och så även för CapSeks portföljbolag. Samtidigt har den onoterade delen av portföljen ökat omsättningen med 23% i snitt senaste sex månaderna. Med det pågående förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj (NTF) närapå dubblar CapSek storleken på portföljen, ökar exponeringen mot snabbväxande spelstudion Itatake och tar en rejäl position i SaaS/Mediebolaget Klash. Läs intervjun med vd Henrik Jerner från CapSeks digitala informationsträff.

Magnus Brolin & Johan Widmark | 2022-05-19 09:30

Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag med exponering mot nordiska techbolag där man både bidrar med kapital och är en katalysator för expansion och värdetillväxt. Första kvartalet har dock präglats av stor turbulens med kriget i Ukraina, stigande inflationstakt samt hög inflationsoro vilket pressat bolagsvärderingarna och tyngt bolagets resultat. Av nettoförlusten i Q1’22 på -5,2 MSEK utgjorde nedvärderingar av portföljbolag totalt -3,3 MSEK där större delen på -2,5 MSEK var hänförlig till CapSeks noterade portföljbolag, Appspotr, Hoodin och Bricknode.

För den onoterade delen av portföljen visar det senast tillgängliga siffrorna, för sexmånadersperioden oktober till mars, en omsättningstillväxt på i genomsnitt 23%.

– Omvärldsoro är den största enskilda faktorn till varför vi gjort nedvärderingar av våra portföljinnehav, som också påverkat vårt nettoresultat negativt. De noterade portföljbolagens fallande aktiekurser har störst påverkan men även onoterade bolag påverkar såklart vårt portföljvärde. Samtidigt ser vi att omsättningen för våra portföljbolag i snitt har fortsatt växa, vilket kan vara en indikation på att CapSeks portfölj är väl riskjusterad när det börjar blåsa. Sen måste man ta med i beaktning att värdeförändringar i onoterade bolag kan ske med en viss fördröjning, vilket gör dem lite mer svårberäknade än i fallet med noterade bolag, säger Henrik Jerner, vd CapSek.

Den senaste tiden stora nyhet är dock att CapSek slutit avtal med Nordic Tech Fund (NTF) om att förvärva aktierna i samtliga NTFs portföljbolag. Förvärvet väntas öka CapSeks portfölj från dagens åtta aktiva bolag till totalt 15 portföljbolag, vilket skulle innebära ett språng mot målet om en portfölj på 25 bolag.

CapSek kommer att förvärva som mest upp till 51% av NTFs utestående vinstandelsbevis till en kurs på 1,05 SEK per andelsbevis, vilket representerar en premie jämfört med NAV-kursen per den sista mars 2022 på 23% och ett totalt värde på upp till 21,4 MSEK, för att säkerställa att förtidsinlösen kan göra. Betalning sker med egna nyemitterade aktier.

– Det kan hända att vi köper mindre än 51% även om vi får hög accept. Målet är att säkerställa att ett möte med innehavare av vinstandelsbevis beslutar om förtidsinlösen av fonden. Genom att vi köper hela portföljen till 11% rabatt mot NAV sista mars samt köper en andel av vinstandelsbevisen till premium så hamnar nog slutpriset på gissningsvis en premie mellan 0-10% jämfört med NAV per sista mars, säger Henrik Jerner.

NTFs portfölj består av bolagen Appspotr, Hoodin, Zesec, Itatake, Klash, PubQ, Talkmatic, Vaidicity, E-GoGo Sport och AI Medical. Det innebär att förvärvet blir ett bra tillfälle att öka CapSeks engagemang i de fyra bolag där CapSeks och NTF:s portföljer är överlappande. I fallen Hoodin och Itatake handlar det om betydande ökningar av CapSeks innehav med cirka 9,2 procentenheter respektive cirka 7,9 procentenheter av bolagens aktier.

– Förvärvet innebär att vi blir nya andelsägare i flera spännande bolag tillväxtbolag som passar väl ihop med vår strategi. Exempelvis är Klash ett SaaS/Mediebolag som vi förvärvar runt 25% ägande i. Jag har varit ute och träffat bolagen vi nu planerar att förvärva från NTF och ser det som ett starkt tillskott till vår nuvarande portfölj av tillväxtbolag.

CapSek har vid utgången av Q1 cirka 6 MSEK i likvida medel och utvärderar alltid olika scenarion för att ta ha höjd för eventuella framtida finansieringsrundor i portföljbolagen för att försvara eller öka sin ägarandel.

– Vi har noterat två spännande sektorer. Inom spelsektorn har det skett många M&A-transaktioner och värderingarna har sjunkit sedan en tid tillbaka, vilket vi ser som ett tecken på att marknaden börjar mogna. En annan sektor vi tycker är väldigt spännande är cybersäkerhet, som är väldigt hett men samtidigt innehåller bolag med höga värderingsmultiplar. Vi kan i dagsläget inte säga vilka bolag som vi önskar att öka respektive minska andelen i, utan favoritbolag kan pendla från vecka för vecka då det händer mycket i portföljbolagen. Vi ser fortsatt ljust på framtiden, men just nu ligger fokus på att ro i land affären med NTF, säger Henrik Jerner. 

Läs om Northern CapSek Ventures och dess innehav här 

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter