fbpx

Written by 08:00 Analys

Eliceras publicering i Nature Biomedical Engineering validerar iTANK och stödjer förväntan om pilotlicensering 2022

Publiceringen av Eliceras universella CAR T-cellsförstärkande plattformteknologi iTANK med tillhörande proof of concept-data i en av världens mest inflytelserika vetenskapliga tidskrifter både validerar tekniken och ger rejäl exponering mot möjliga licenspartners. Det stärker vår förväntan om ett första pilotavtal för iTANK under 2022. Med flera andra triggers för en omvärdering ser vi potential i bolagets tre huvudsakliga projekt motsvarande ett motiverat värde på 12 SEK per aktie eller 230 MSEK, samtidigt som tematiskt närliggande transaktioner i närtid (XNK Therapeutics) indikerar potential närmare en halv miljard.


Johan Widmark | 2022-04-05 08:00

This commissioned research report is for informational purposes only and is to be considered marketing communication. This research report has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and Emergers is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. This research does not constitute investment advice and is not a solicitation to buy shares. For more information, please refer to disclaimer.  


Publicering i en av världens högst rankade tidskrifter
Elicera har fått en vetenskaplig artikel om sin universella CAR T-cellsförstärkande plattformteknologi iTANK publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Biomedical Engineering, som är en av den världsledande tidskriften Natures ämnesspecifika titlar. Med en Impact Score på 25,7 är Nature Biomedical Engineering Journal en av de absolut mest inflytelserika vetenskapliga tidskrifterna inom sitt område, vilket innebär att den tillhör de 2% högst rankade vetenskapliga tidskrifterna i världen (+10 Impact score). Publiceringen är därför en signifikant fjäder i hatten för Elicera och en mycket viktig marknadsföring av iTANK med hög kredibilitet mot rätt målgrupp inom vetenskapen och forskningsindustrin.
Multiriktad attack viktigt steg mot CAR T för solida tumörer
Artikeln presenterar verkningsmekanismen för bolagets CAR T-cellsförstärkande plattformsteknologi, iTANK, och innehåller Proof-of-concept-data som visar att iTANK-förstärkta CAR(NAP) T-celler är mer framgångsrika när det gäller att minska tumörtillväxt och förbättra överlevnaden för möss i jämförelse med konventionella CAR T-celler oavsett val av CAR-molekyl, tumörtyp eller musmodell, vilket också indikerar att iTANK-plattformen är universellt kompatibel med andra CAR T-cellsterapier. Användandet av Eliceras iTANK-plattform ger därför möjlighet att motverka två av de största utmaningarna vid behandling av solida tumörer: antigenheterogenicitet och en fientlig mikromiljö i tumören, vilket är skälet till att det ännu inte godkänts några CAR T för behandling av solida tumörer, som utgör ca 90% av alla cancer. Data som presenteras i artikeln, presenterades också vid European Society of Cell & Gene Therapy Congress i oktober 2021, men publiceringen både validerar tekniken och ger den större spridning. Därför räknar vi med att de första pilotavtalen för utlicensiering av iTANK kommer redan under 2022.
Flertal katalysatorer mot att realisera 12 SEK per aktie
För Eliceras övriga projekt väntar nu bolagets första CAR-T-cellsstudie, ELC-301, som även den är förstärkt med iTANK, under andra halvåret 2022. Därtill förväntas effektdata från den pågående fas I/II-studien med bolagets onkolytiska virus, ELC-100 för behandling av neuroendokrina tumörer, under 2022. Med en portfölj av immunonkologiska projekt i klinisk och pre-klinisk fas, samt iTANK-plattformen som redan är i kommersiell fas, och en stabil pipeline av triggers under året, ser vi ljust på förutsättningarna för en omvärdering av Elicera. Bolagets strategi är fokuserad på partnerskap efter inledande kliniska faser och med effektmått och potential för tidig utlicensiering för ELC-100, start av kliniska studier för ELC-301 och sannolika pilotavtal för iTANK under 2022 ser vi ett samlat riskjusterat nettonuvärde för dessa tre på 12 SEK per aktie eller 230 MSEK. Som referens tog tematiskt närliggande XNK Therapeutics (där Eliceras rådgivare Gunilla Enblad också är vetenskaplig rådgivare och Eliceras ordförande Agneta Edberg är ledamot) nyligen in 132 MSEK för att finansiera sin fas II för en individanpassad NK-cellterapi för behandling av Multipelt Myelom i kombination med Sanofis anti-CD38 antikropp Sarclisa, till en värdering post money på 454 MSEK.

Se Emergers videoanalys av Elicera

LÄS VÅR INITIERINGSANALYS PÅ ELICERA HÄR

DISCLAIMER
Information som tillhandahålls av Emergers eller på Emergers webbplats, emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Emergers skickar ut enkäter för att samla in kvantitativa och kvalitativa data. Syftet är att förstå hur ett visst bolag uppfattas på marknaden. Dina personuppgifter behandlas bara om du deltar i undersökningen. De data som Emergers publicerar eller delar med bolag är alltid anonymiserade och går inte att knyta till dig som person. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se https://www.emergers.se/personuppgifter-i-enkater/

For new research on growth stocks, sign up to our newsletter